378384_516580805050831_1780395074_n Projekt prezydenta Truskolaskiego, który mocno uderzy po kieszeniach mieszkańców Białegostoku, przeszedł większością głosów. Jak zwykle zabrakło głosu sprzeciwu społeczeństwa i mamy nowe stawki od lipca, sięgające nawet 300 procent obecnych opłat.
Wszystkie proponowane poprawki obniżenia drakońskich opłat, zgłaszane przez opozycję, zostały przez radnych PO odrzucone, a tłumaczenie i uzasadnienie tak wysokich naliczeń przyprawia o złość i rodzi pytanie – Kim ci ludzie są, i dlaczego bezkarnie pozwalają sobie na tak wiele w stosunku do biednego społeczeństwa.
To jest rozbój w biały dzień i wykonany w białych rękawiczkach, bo zrobiony zgodne z prawem, ale niezgodnie z wolą wyborców.
Mam nadzieję, że przyjdzie czas zapłaty za takie traktowanie i tak już mocno obciążonych opłatami obywateli Białegostoku.

2Zniesmaczenie ludzi może zobrazować anonimowa wypowiedź jednego z mieszkańców uczestniczących w posiedzeniu rady – kliknij w link i posłuchaj

Tu można posłuchać w formie audio całego posiedzenia rady dotyczącego opłata za zagospodarowanie nieczystości – link do audio

 

 

 

 

Poniżej tekst zatwierdzonej uchwały:

UCHWAŁA NR ………………..
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia ……………….. 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.
887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 6k oraz art. 6j ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21 i poz. 228)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa
domowego;
2) miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę iloczynów liczby gospodarstw
domowych na danej nieruchomości oraz stawek opłat, określonych w pkt 3 lub 4;
3) ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 włącznie – 43,50 zł,
b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 włącznie – 63,00 zł,
c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 82,50 zł;
4) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 włącznie – 29,00 zł,
b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 włącznie – 42,00 zł,
c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 55,00 zł;
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) gospodarstwie domowym – rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe
w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie, przy czym jeden punkt adresowy to jedno
gospodarstwo domowe,
2) powierzchni lokalu mieszkalnego – rozumie się przez to powierzchnię użytkową, mierzoną po wewnętrznej długości
ścian, wszystkich pomieszczeń znajdujących się w danym lokalu mieszkalnym, bez względu na ich przeznaczenie
i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli,
pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.
§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
a) 19,10 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 0,08 m3,
b) 28,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3,
c) 40,20 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3,
d) 120,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,24 m3 do 0,70 m3,
e) 189,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,70 m3 do 1,10 m3,
f) 565,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 1,10 m3 do 3,00 m3,
Id: FA10468D-38C5-4FF6-883D-44F6E4B91A29. Projekt Strona 1
g) 942,90 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 3,00 m3 do 5,00 m3,
h) 1 320,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 5,00 m3 do 7,00 m3,
i) 1 885,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3,
j) 2 262,90 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 10,00 m3 do 12,00 m3,
k) 2 640,20 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 12,00 m3 do 14,00 m3,
l) 3 017,30 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 14,00 m3 do 16,00 m3,
m) 3 236,30 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 10,00 m3 do 12,00 m3,
n) 3 688,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 12,00 m3 do 14,00 m3,
o) 4 454,30 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 14,00 m3.
2) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za
pojemnik o określonej pojemności:
a) 12,70 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 0,08 m3,
b) 19,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3,
c) 26,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3,
d) 80,40 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,24 m3 do 0,70 m3,
e) 126,40 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,70 m3 do 1,10 m3,
f) 377,20 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 1,10 m3 do 3,00 m3,
g) 628,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 3,00 m3 do 5,00 m3,
h) 880,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 5,00 m3 do 7,00 m3,
i) 1 257,20 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3,
j) 1 508,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 10,00 m3 do 12,00 m3,
k) 1 760,10 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 12,00 m3 do 14,00 m3,
l) 2 011,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 14,00 m3 do 16,00 m3,
m) 2 157,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 10,00 m3 do 12,00 m3,
n) 2 459,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 12,00 m3 do 14,00 m3,
o) 2 969,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 14,00 m3.
2. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi:
1) iloczyn liczby opróżnień pojemnika o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty, o której
mowa w ust. 1 – w przypadku stosowania pojemników o jednakowej pojemności,
2) sumę iloczynów liczby opróżnień pojemników o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiednich stawek opłat,
o których mowa w ust. 1 – w przypadku stosowania pojemników o różnej pojemności.
§ 3. W przypadku nieruchomości „mieszanej”, tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z §1
i § 2 niniejszej uchwały.
§ 4. Określone w niniejszej uchwale stawki opłat mają zastosowanie od 1 lipca 2013 roku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
Id: FA10468D-38C5-4FF6-883D-44F6E4B91A29. Projekt Strona 2
PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak

W późniejszym terminie zamieszczę ciekawsze fragmenty wideo z posiedzenia.

1 542792_516544428387802_251778601_n

 

Jacek P.

…………………………………………………………………………………………

Wystąpienie Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego uzasadniającego narzucenie drakońskich cen za  zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Białystok.  Zaraz po przemówieniu, celna riposta radnego Rafała Rudnickiego.  Riposta celna, ale nic nie zmieniająca, bo karty rozdano już przed głosowaniem.