PO przegłosowało nowe ceny za wywóz śmieci. Będą podwyżki sięgające 300%

378384_516580805050831_1780395074_n Projekt prezydenta Truskolaskiego, który mocno uderzy po kieszeniach mieszkańców Białegostoku, przeszedł większością głosów. Jak zwykle zabrakło głosu sprzeciwu społeczeństwa i mamy nowe stawki od lipca, sięgające nawet 300 procent obecnych opłat.
Wszystkie proponowane poprawki obniżenia drakońskich opłat, zgłaszane przez opozycję, zostały przez radnych PO odrzucone, a tłumaczenie i uzasadnienie tak wysokich naliczeń przyprawia o złość i rodzi pytanie – Kim ci ludzie są, i dlaczego bezkarnie pozwalają sobie na tak wiele w stosunku do biednego społeczeństwa.
To jest rozbój w biały dzień i wykonany w białych rękawiczkach, bo zrobiony zgodne z prawem, ale niezgodnie z wolą wyborców.
Mam nadzieję, że przyjdzie czas zapłaty za takie traktowanie i tak już mocno obciążonych opłatami obywateli Białegostoku.

2Zniesmaczenie ludzi może zobrazować anonimowa wypowiedź jednego z mieszkańców uczestniczących w posiedzeniu rady – kliknij w link i posłuchaj

Tu można posłuchać w formie audio całego posiedzenia rady dotyczącego opłata za zagospodarowanie nieczystości – link do audio

 

 

 

 

Poniżej tekst zatwierdzonej uchwały:

UCHWAŁA NR ………………..
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia ……………….. 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.
887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 6k oraz art. 6j ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21 i poz. 228)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa
domowego;
2) miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę iloczynów liczby gospodarstw
domowych na danej nieruchomości oraz stawek opłat, określonych w pkt 3 lub 4;
3) ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 włącznie – 43,50 zł,
b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 włącznie – 63,00 zł,
c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 82,50 zł;
4) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 włącznie – 29,00 zł,
b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 włącznie – 42,00 zł,
c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 55,00 zł;
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) gospodarstwie domowym – rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe
w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie, przy czym jeden punkt adresowy to jedno
gospodarstwo domowe,
2) powierzchni lokalu mieszkalnego – rozumie się przez to powierzchnię użytkową, mierzoną po wewnętrznej długości
ścian, wszystkich pomieszczeń znajdujących się w danym lokalu mieszkalnym, bez względu na ich przeznaczenie
i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli,
pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.
§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
a) 19,10 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 0,08 m3,
b) 28,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3,
c) 40,20 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3,
d) 120,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,24 m3 do 0,70 m3,
e) 189,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,70 m3 do 1,10 m3,
f) 565,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 1,10 m3 do 3,00 m3,
Id: FA10468D-38C5-4FF6-883D-44F6E4B91A29. Projekt Strona 1
g) 942,90 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 3,00 m3 do 5,00 m3,
h) 1 320,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 5,00 m3 do 7,00 m3,
i) 1 885,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3,
j) 2 262,90 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 10,00 m3 do 12,00 m3,
k) 2 640,20 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 12,00 m3 do 14,00 m3,
l) 3 017,30 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 14,00 m3 do 16,00 m3,
m) 3 236,30 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 10,00 m3 do 12,00 m3,
n) 3 688,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 12,00 m3 do 14,00 m3,
o) 4 454,30 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 14,00 m3.
2) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za
pojemnik o określonej pojemności:
a) 12,70 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 0,08 m3,
b) 19,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3,
c) 26,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3,
d) 80,40 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,24 m3 do 0,70 m3,
e) 126,40 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,70 m3 do 1,10 m3,
f) 377,20 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 1,10 m3 do 3,00 m3,
g) 628,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 3,00 m3 do 5,00 m3,
h) 880,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 5,00 m3 do 7,00 m3,
i) 1 257,20 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3,
j) 1 508,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 10,00 m3 do 12,00 m3,
k) 1 760,10 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 12,00 m3 do 14,00 m3,
l) 2 011,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 14,00 m3 do 16,00 m3,
m) 2 157,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 10,00 m3 do 12,00 m3,
n) 2 459,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 12,00 m3 do 14,00 m3,
o) 2 969,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 14,00 m3.
2. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi:
1) iloczyn liczby opróżnień pojemnika o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty, o której
mowa w ust. 1 – w przypadku stosowania pojemników o jednakowej pojemności,
2) sumę iloczynów liczby opróżnień pojemników o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiednich stawek opłat,
o których mowa w ust. 1 – w przypadku stosowania pojemników o różnej pojemności.
§ 3. W przypadku nieruchomości „mieszanej”, tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z §1
i § 2 niniejszej uchwały.
§ 4. Określone w niniejszej uchwale stawki opłat mają zastosowanie od 1 lipca 2013 roku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
Id: FA10468D-38C5-4FF6-883D-44F6E4B91A29. Projekt Strona 2
PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak

W późniejszym terminie zamieszczę ciekawsze fragmenty wideo z posiedzenia.

1 542792_516544428387802_251778601_n

 

Jacek P.

…………………………………………………………………………………………

Wystąpienie Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego uzasadniającego narzucenie drakońskich cen za  zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Białystok.  Zaraz po przemówieniu, celna riposta radnego Rafała Rudnickiego.  Riposta celna, ale nic nie zmieniająca, bo karty rozdano już przed głosowaniem.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.