W sieci pojawiła się niezwykle pomocna strona ludziom skrzywdzonym, pomówionym i szkalowanym przez OMZRIK, a konkretnie przez prezesa Konarada Andrzeja Dulkowskiego, który pomimo kilku orzeczonych wyroków wkazujących, iż to on czerpie korzyści z tego brudnego procederu, w dalszym ciągu twierdzi, że Fanpage OMZRiK na Facebooku nie należy do niego. Jednak nie przeszkadza mu to korzystać z pieniędzy wyłudzanych pod tysiącami kłamstw tam się ukazujących.


Uruchomiona został zrzutka na pomoc prawną poszkodowanym przez Dulkowskiego i Gawła
https://zrzutka.pl/2w837h

Jest taka maksyma prawna – Is fecit, cui prodest (Ten uczynił, czyja korzyść) i doprawdy nie rozumiem dlaczego prokuratorzy, sędziowie przez tyle lat działania tej przestępczej organizacji (Fanpage OMZRIK) nie zastosowali się do niej i dają wiarę prezesowi OMZRiK – Konradowi Andrzejowi Dulkowskiemu, że nie on stoi za tysiącami skrzywdzonych ludzi jednocześnie wyciągając łapy po strasznie brudne pieniądze.

Poniżej kilka wybranych zdań z obszernego materiału na temat Fundatora OMZRiK, a zarazem oszusta, złodzieja, malwersanta – Rafała Piotra Gawła, który ukrywa się na terenie Norwegii zamiast odsiadywać karę dwóch lat więzienia za oszustwa, wyłudzenia i kradzieże. Konrad Andrzej Dulkowski, był szwagrem Gawła, a po jego ucieczce z kraju został w Polsce, jako jedyny odpowiedzialny za poczynania OMZRiK.

Uzasadnienie wyroku pozbawienie wolności w sprawie Gawła:

[…Tak naprawdę, to nie wiadomo do czego zacząć, bo ta sprawa ma tyle wątków, i o tylu okolicznościach trzeba by było powiedzieć, żeby zobrazować życie z ostatnich kilkunastu lat oskarżonego, aby naświetlić, w jaki sposób naruszał on porządek prawny czerpiąc z tego przez wiele korzyści materialne, lansował się w mediach jako osoba   działająca   z   pobudek   altruistycznych,   jako   osoba działająca   w   interesie społecznym, jako osoba, która nigdy nie naruszyła porządku prawnego i jako osoba, której   działaniami   nigdy   nikt   nie   został   pokrzywdzony.   Jest   to   nieprawda.   Naprawdę z wieloma oskarżonymi miałem do czynienia, ale pierwszy raz widzę osobę, która postępując w taki sposób jest w stanie stając przed kamerą, czy też   udzielając   wywiadu   mediom,   atakować   prokuraturę,   zarzucać  bezprawne działania   osobom,   które   mają   w   tej   sprawie   status pokrzywdzonych, a siebie wybielać. Doprawdy, to jest wręcz niepojęte…]

Przestępcza grupa zorganizowana

Z informacji opublikowanej na stronie JEWISH.PL dowiadujemy się:

[…Poza Gawłem na ławie oskarżonych zasiadły jego była żona oraz współpracowniczka. Zdaniem sądu wszystkie te osoby miały pełną   świadomość   popełnianych   czynów…]  

Zapytanie serwisu DDB w sprawie wspólnika Gawła – Konrada D.

„Proszę o udzielenie informacji czy wobec prezesa Fundacji Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych oraz Ludzie Przeciw Myśliwym – Konrada Dulkowskiego – toczy się jakiekolwiek postępowanie w Prokuraturze, w którym występuje on jako osoba podejrzana o czyn zabroniony lub karalny?” – pytaliśmy Prokuraturę Okręgową w Białymstoku.

Odpowiedź:

„Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych występuje w sprawie PO II Ds.5.2016 w charakterze podejrzanego. Prokurator przedstawił mu łącznie trzy zarzuty: jeden z art. 286 § 1 k.k. oraz dwa z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw. z art. 12 kk” – udzielił odpowiedzi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, prokurator Łukasz Janyst.

Źródło:  https://ddb24.pl/artykul/duet-zgrany-lewicowych/779143

Zostałeś przez ten duet skrzywdzony, pomówiony, szkalowany, opluty, poniżony. Nie czekaj, postaw ich przed sądem za naruszanie dóbr osobistych z art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego.

Art. 23. Kodeksu Cywilnego – Dobra osobiste 

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24. Kodeksu Cywilnego – Środki ochrony dóbr osobistych 

§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Jest też odpowiedzialność karna za tego typu przestępstwa. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, to najgorsze co może Cię spotkać. Nie pozwalaj na to, bo to ICH rozzuchwala. Pamiętaj z patologią w sieci można i trzeba walczyć.

Jeżeli boisz się, że nie dasz rady, zgłoś się do nas. Pomożemy w znalezieniu prawnika, pomożemy w napisaniu pozwu i zebraniu materiałów dowodowych.
Kontakt do redakcji: redakcja@niezaleznemediapodlasia.pl

Art. 212. Kodeksu Karnego – Zniesławienie

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Art. 216. Kodeksu Karnego – Znieważanie osoby

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Art. 190a. Kodeksu Karnego – Stalking

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przestań się bać, powiedz dość tej patologii!

Cały materiał pomocny do obrony przed tymi ludźmi jest pod tym linkiem i kilkoma poniżej: http://www.omzrik.com.pl/

 1. List gończy za Rafałem Gawłem na stronie głównej Policji Polskiej:
 2. Wyroki i sygnatury spraw, w których Rafał Gaweł skazany został na karę pozbawienia wolności:
 3. Opinia biegłego psychiatry o Rafale Gawle:
 4. Uzasadnienie wyroku pozbawienie wolności w sprawie Gawła:
 5. Przestępcza grupa zorganizowana
 6. Prokurator stawia Gawłowi zarzuty i domaga się 25 lat pozbawienia wolności.
 7. Działalność „teatralna” Rafała Gawła i Konrada Dulkowskiego:
 8. Międzynarodowe fundacje o działalności Gawła
 9. Wypieranie się autorstwa wpisów na stronie OMZRiK
 10. Czy OMZRiK to zorganizowana grupa o charakterze etnicznym?
 11. OMZRiK powstał za pieniądze żydowskiego oligarchy z USA Georga Sorosa
 12. Finanse OMZRiK – źródła dochodu i wydatki
 13. Alimenty Rafała Gawła i pseudonim „Knur”
 14. Skala przestępczej działalności Rafała Gawła
 15. Wyłudzenia i inne przestępstwa popełniane pod pretekstem ochrony zwierząt:
 16. Gaweł „osobą LGBT+”
 17. Gaweł jako osoba publiczna podlega ostrzejszej krytyce
 18. Pieniactwo sądowe Gawła
 19. Osoby pomawiane przez Gawła i OMZRiK oraz ochrona udzielana Gawłowi przez wymiar sprawiedliwości.
 20. Niektóre podmioty poszkodowane w wyniku przestępczej działalności grupy Gawła:
 21. Okoliczności, które z pewnością „nie mają związku” z bezkarnością Rafała Gawła:
 22. Podmioty, w których występuje Karolina Krupa-Gaweł
 23. Fundacje powiązane z grupą Gawła
 24. Działalność Gawła w Norwegii
 25. Przydatne linki:

http://www.omzrik.com.pl/