Liga świata 3  Zima to okres w , którym czę­ściej się­ga­my po miód. Niestety na półkach skle­po­wych i na bazarach pełno jest pro­duk­tów, które nie są warte tego, by na­zy­wać je miodem.

Miód jest nie tylko pysz­ny, ale i zdro­wy. Miód ucho­dzi za na­tu­ral­ny an­ty­bio­tyk – wzmac­nia od­por­ność i chro­ni przed in­fek­cja­mi. Wzmac­nia też serce i chro­ni przed nad­ci­śnieniem.

Czy zatem, można się dzi­wić, że gnamy, by kupić ten cud na­tu­ry? Ale uwaga, nie wszyst­ko miodem, co jest słodkie. Rynek jest za­la­ny pro­duk­ta­mi mio­do­po­dob­ny­mi, oraz ta­ki­mi, któ­rych pochodzenie nie ma nic wspólnego z miodem.

Prze­two­rzo­ne produkty, żad­ne­go po­żyt­ku nie przy­niosą, a nawet mogą za­szko­dzić.

Jak ku­pić dobry i zdro­wy miód.

1. Miód tylko z nazwy. Wy­glą­dem przy­po­mi­na na­tu­ral­ny. Ale po­cho­dzi nie z pa­sie­ki, tylko z fa­bry­ki, gdzie pod­da­je się ob­rób­ce cu­kier i Aspartam.

http://zanimkupisz.hvs.pl/e951-aspartam-i-fluor-obozy-konc…/

http://zanimkupisz.hvs.pl/imperium-zla-12-rakotworczych-pr…/

Pod­grze­wa, do­da­je kwasy, potem barw­ni­ki, aro­ma­ty, a nawet substan­cje na­da­ją­ce mu smak. Taki pro­dukt nie ma żad­nych wła­ści­wo­ści praw­dzi­we­go miodu. Ale jeśli ku­pi­my jakiś pier­nik na mio­dzie, czy inny słod­ki przy­smak mio­do­wy, spo­dzie­waj­my się w nim ra­czej tego pro­duk­tu, niż cze­goś wyż­szej ja­ko­ści.

Jak roz­po­znać taki miód? Na­zy­wa się on mio­dem sztucz­nym. Jeśli jed­nak jawny oszust opa­trzy go fał­szy­wą ety­kiet­ką albo zmie­sza z na­tu­ral­nym, o tym, że zo­sta­li­śmy na­bra­ni, prze­ko­na­my się do­pie­ro w domu. Bo smak jest zu­peł­nie inny niż praw­dzi­wy miód.

2. Płyn­ny nie za­wsze lep­szy. Pa­nu­je prze­ko­na­nie, że miód do­brej jako­ści po­wi­nien być płyn­ny, le­ją­cy. Tym­cza­sem każdy po jakim cza­sie tward­nie­je. O tej porze roku, zimą, każdy na­tu­ral­ny miód jest już czę­ścio­wo skry­sta­li­zo­wa­ny. Ale za­miast tłu­ma­czyć to klien­tom, znacz­nie ła­twiej jest miód podgrzać, po czym zlać go po­now­nie. Tak po­trak­to­wa­ny traci swoje wła­ści­wo­ści proz­dro­wot­ne. A przy oka­zji w zbior­ni­ku z mio­dem lą­du­je też pewna ilość wody, by zwięk­szyć ilość pro­duk­tu.

Liga świata 5Wnio­sek? Scu­krzo­na war­stwa na dnie do­brze świad­czy o ja­ko­ści miodu. A jeśli ku­pio­ny w ubie­głym roku nadal ślicz­nie się leje, coś z nim nie w po­rząd­ku. Naj­dłu­żej kry­sta­li­zu­je się miód aka­cjo­wy, więc jesz­cze może być płyn­ny. Ale na przy­kład taki rze­pa­ko­wy już po kilku ty­go­dniach „łapie” na dnie skry­sta­li­zo­wa­ną war­stwę.

UWAGA! Miodu nie pod­grze­wa­my! Nawet jeśli w domu przy­rzą­dza­my sobie pysz­ny napój z go­rą­cej wody, pla­ster­ka cy­try­ny i ły­żecz­ki miodu, za­la­nie miodu go­rą­cą wodą nisz­czy w nim wszyst­ko, co cenne. Zo­sta­ją same ka­lo­rie.

3. Ta­jem­ni­cze mie­szan­ki. Jeśli na opa­ko­wa­niu wid­nie­je napis: mie­szan­ka mio­dów z kra­jów UE i spoza UE, nie na­le­ży mieć złu­dzeń. Bę­dzie to mnó­stwo miodu chińskie­go czy in­dyj­skie­go i dla nie­po­zna­ki odro­bi­na ro­dzi­me­go.

Pro­por­cje? Do­wol­ne, prze­cież nikt na ety­kie­cie tego nie wy­szcze­gól­nia. A w mio­dach azja­tyc­kich mogą być an­ty­bio­ty­ki czy sub­stan­cje, któ­rych sto­so­wa­nie jest tam do­zwo­lo­ne, a w kra­jach UE za­bro­nio­ne. Uwaga, w pro­ce­sie mie­sza­nia te miody też się pod­grze­wa. Nie dość zatem, że miód chiń­ski ma ta­jem­ni­czy skład, czę­sto nie naj­lep­szy, to jesz­cze to pod­grze­wa­nie nisz­czy reszt­ki war­to­ścio­wych sub­stan­cji.

4. Od kar­mio­nych psz­czół. Aby zwięk­szyć wy­daj­ność pa­siek, psz­czo­łom pod­su­wa się je­dze­nie, czyli syrop cu­kro­wy. Taka na­kar­mio­na psz­czo­ła nie bę­dzie już sobie latać z kwiat­ka na kwia­tek, bo po co jej to, skoro pod bo­kiem ma nie­ogra­ni­czo­ną ilość po­ży­wie­nia? Pro­duk­cja się zwięk­sza, a ja­kość miodu spada.

Jak się zo­rien­to­wać, że psz­czo­ły były do­kar­mia­ne? Nie ma na to spo­so­bu. Tylko wiel­ki znaw­ca i sma­kosz miodu zo­rien­tu­je się, że brak w nim owej cierp­kiej nuty wła­ści­wej dla do­bre­go miodu.

5. Lo­kal­ny tylko z nazwy. By­wa­ją przed­się­bior­czy ro­da­cy, któ­rzy ku­pu­ją chiń­ski miód, po czym prze­le­wa­ją go do in­nych sło­ików i sprze­da­ją np. przy dro­gach. Oczy­wi­ście nie każdy pro­dukt ku­pio­ny w tym miej­scu musi być taki. Ci któ­rzy jed­nak tak po­stę­pu­ją, wie­dzą, że klient, nawet jeśli się po­ła­pie, że kupił nie to, za co za­pła­cił, nie bę­dzie znów prze­mie­rzał dzie­siąt­ków ki­lo­me­trów, by zna­leźć sprze­daw­cę. Zresz­tą on naj­pew­niej już stoi w zu­peł­nie innym miej­scu.

6. Zrób test. No do­brze, ku­pi­li­śmy tego kota w worku. To może choć w domu spraw­dzi­my, czy nas nie na­bra­no? Nie­któ­rzy po­le­ca­ją taki test: na­bie­ra­my miód na ły­żecz­kę, po czym po­now­nie wle­wa­my do sło­ika. Robi się wznie­sie­nie – miód jest w po­rząd­ku, dołek – to pod­rób­ka. Na­tu­ral­ny wlany do na­czy­nia z wodą osia­da na dnie. Sztucz­ny – szyb­ko się roz­pusz­cza. Sprawdź­cie sami.

Liga świata 2Chiński i Indyjski Miód.

Teoretycznie Chiński miód jest zakazany w Europie, jednak podobnie jak w przypadku GMO, i konserwantów istnieje prawo wolnej Amerykanki, lobbingu i łapówek, oraz naciąganych norm żywieniowych.

Trzecia część miodu sprzedawanego w Europie i USA pochodzi z Chin, i może być skażona nielegalnymi antybiotykami i metalami ciężkimi.

Mimo zapewnień ze strony Unii Europejskiej i Food and Drug Administration oraz licznych marionetkowych urzędników o braku chińskiego miodu w produktach sprzedawanych na obu rynkach, to nasze małe śledztwo wykazało, że toksyczny miód mieszany jest z miodem naturalnym przez wszystkich światowych potentatów spożywczych.

Od ponad dwóch lat istnieje ogromny nielegalny rynek handlu toksycznym miodem dostarczanym wprost do hurtowni w beczka, których zewnętrzne ścianki wypełnione są paliwem lub chemikaliami.

„Nie jest tajemnicą, że przemyt miodu jest napędzany przez ogromne pieniądze. Chęć zaoszczędzenia paru dolarów jest większa niż etyka. Ten toksyczny miód stosowany jest w produktach spożywczych i medycznych, przechodząc badania poprzez łapówki lub dostarczanie fałszywych próbek towarowych …”, mówi Richard Adee, który jest przewodniczącym Waszyngtońskiej Komisji Legislacyjnej Amerykańskiego Stowarzyszenia Producentów miodu.

„Korporacje poprzez swoje wpływy i ogromne łapówki są bezkarne , a przemy toksycznego miodu rośnie z roku na rok…” powiedział Adee.

Unia Europejska zakazała importu miodu z Indii ze względu na obecność w nim ołowiu i nielegalnych antybiotyków dla zwierząt.

Ponadto, okazało się że większość miodu została spreparowana bez pomocy pszczół, ten wykonany z sztucznych substancji słodzących pseudo miód, był następnie intensywnie filtrowany w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Nasze badanie międzynarodowych i rządowych dokumentów żeglugowych, dokumentów celnych oraz liczne wywiady w hurtowniach największych importerów miodu pozwoliły ustalić, że przemyt fałszywego miodu to wielomiliardowy interes, na którym prym wiedzie Suebee Co-Op, najstarszy i największy pakowacz Chińskiego miodu.

Liga świata 1Teoretycznie UE zakazała w 2010 roku importu miodu z Indii, i przejęła 24 nielegalnych transportów miodu, nieujawniając jednak kim był nadawca i odbiorca fałszywego miodu.

W tym samym okresie, amerykański Departament Rolnictwa poinformował, że prawie 43 milionów funtów miodu pochodzącego z dalekiego wschodu weszło na amerykański rynek.

Departament Handlu potwierdził, że 37.700.000 funtów miodu pochodzi z Indii. Podobne ilości miodu z Indii i Chin trafiają na rynki europejskie (przemyt) i półki waszych sklepów i marketów.

” Wszyscy z branży wiedzą, że większość przerabianego miodu trafiającego na rynki USA i Europy pochodzi z Indii, Chin i Wietnamu” ,powiedział Elise Gagnon, prezes Odem International, światowego domu handlowego, który specjalizuje się w sprowadzaniu dużych ilości surowego miodu.

„Dlaczego jesteśmy wysypiskiem dla świata? Skoro mamy własny nietoksyczny miód!” ,zapytał Adee, który posiada 80000 pszczelich kolonii w pięciu stanach, i jest największym w USA producentem miodu.

To samo pytanie mogliby zadać gromkim głosem producenci miodu w Europie.

„Powinniśmy mieć najbezpieczniejsze na świecie dostawy żywności, ale my wpuszczamy i produkujemy najbardziej toksyczną żywność na świecie pod bokiem akceptującej to FDA i rządu…”

Gdzie jest zatem nasz miód?
USA i Europa zużywają około 900 milionów funtów miodu rocznie – około 1,3 kg na osobę. 35 procent jest zużywanych w domach, restauracjach i instytucjach.

Pozostałe 65 procent jest kupowane przez przemysł i stosowana jako dodatek do zboż, pieczyw, sosów, napojów i setek różnych produktów spożywczych .

Jednak urzędnicy twierdzą, że pszczelarze mogą dostarczyć tylko około 48 procent zapotrzebowania na miód. Pozostałe 52 procent pochodzi z 41 innych krajów.

USA zaimportowało 208 mln funtów miodu w ciągu ostatnich 18 miesięcy, ale tylko 48 milionów funtów pochodzi od zaufanych i wiarygodnych dostawców z Argentyny, Brazylii, Kanady, Urugwaju i Meksyku.

Prawie 60 procent tego, co zostało przywiezione , czyli 123 miliony funtów – pochodzi z krajów azjatyckich. Aż 45000000 funtów pochodziło z Indii.

Dlaczego chiński miód jest niebezpieczny?

Chińskie pasieki zaczęły używać różnych nielegalnych metod, aby ukryć pochodzenie ich miodu w 2001 roku.

Epidemia bakterii zgnilca doprowadziła do zagłady większości pszczelich rodzin. Ta sama zaraza zwalczana była w Indiach antybiotykami dla zwierząt w tym chloramfenikolem.

Liczne pszczele rodziny po dramatycznych wydarzeniach w Chinach, były przenoszone z Indii… Jakie to miało reperkusje?

Naukowcy wykazali, że dzieci spożywające chloramfenikol są podatne na uszkodzenia DNA i rożne formy raka.

Wkrótce po tym, FDA zakazała jego obecność w żywności. Zakazy, zakazami ale realia są zupełnie inne.

Metale ciężkie

Wielkie korporacje zatruwają metalami ciężkimi dziesiątki tysięcy drobnych pasiek rozsianych od rzeki Jangcy i przybrzeżnych terenów Guangdong i Changbai do śródlądowej prowincji Qinghai.

Także ołów zawarty w pojemnikach przeznaczonych do zbierani miodu zanieczyszcza miód…

Ilość znalezionego w takim miodzie chloramfenikolu jest malutka. Niemniej jednak, eksperci w dziedzinie zdrowia publicznego twierdzą, że pomimo to ,może to spowodować poważne, a nawet śmiertelne reakcje – np. niedokrwistość aplastyczną, która występuje w jednym przypadku na 30.000 osób.

Europejskie władze sanitarne znajdowały ołów w miodzie kupowanym z Indiach od początku 2010 roku . Rok później, na 362 próbek z Indii, aż 23% było skażonych ołowiem i antybiotykami.

„Obecność metali ciężkich to zupełnie inna historia, metale ciężkie akumulują się w organizmie, i jest to szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, ” powiedział Phipps.

W dniu 15 kwietnia w Ludhiana, urzędnicy z Kashmiru pozowali na tle dwóch pociągów pełnych miodu , świętując sukces lokalnego producenta firmy Little Bee … 8,8 miliona funtów toksycznego miodu ruszało do portów eksportowych.

„Ci ludzie są poprostu bezczelni, umieszczają pociąg pełen toksycznych odpadów na pierwszej strony najpoczytniejszej gazety …” Powiedział producent miodu Adee.

Dane otrzymane przez FSN wskazują, że na rynek międzynarodowy tylko w ciagu jednego miesiąca trafiło 16 takich przesyłek – ponad 688 tysięcy funtów miodu. Wszystkie te przesyłki wyruszyły z chińskiego portu Nansha w Guangzhou.

Wszystkie ze znakami towarowymi chińsko – indyjskiego producenta Little Bee.

Sześć partii miodu z Little Bee trafiło do portu w Los Angeles. Reszta trafiła na rynki europejskie bez najmniejszych przeszkód …

Z firmą Little Bee nie ma żadnego kontaktu, wszystkie wysłane do nich maile wróciły z adnotacją : mail nie mógł zostać dostarczony do adresata . Żaden telefon firmy nie odpowiada.

Liu Peng-Fei i Li Hai-yan z prestiżowej Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych mówią otwarcie, że chińskie firmy aby uniknąć karnego cła importowego, wysyłają swoje produkty za pomocą Indyjskich i Malezyjskich firm handlowych, oraz małych producentów lokalnych.

Prawnicy Departamentu Sprawiedliwości i Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz FDA aresztowali 23 niemieckich, chińskich, tajwańskich i amerykańskich korporacyjnych urzędników, z dziewięciu międzynarodowych firm.

Ludzie Ci zostali oskarżeni o spisek i przemyt wartego 70.000.000 dolarów chińskiego miodu do USA.

Jednak rekiny nadal pływają zbyt głęboko aby jakikolwiek chaczyk mógł ich skusić …

Przecieki z FBI i FDA zmieniają taktykę działań korporacji.

Liga świata 4Na przykład, kiedy FBI odkryło, że chińscy agenci celni zazwyczaj wysyłają swój miód w niebieskich stalowych beczkach, eksporterzy szybko przemalowali je na zielono.

Zajęło śledczym trochę czasu, aby dowiedzieć się, że często – gdy beczki były w porcie lub na trasie ,Chińczycy fałszowali na statkach dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia znajdującego się na statkach towaru.

Często Chińczycy posiadali rosyjskie dokumenty przewozu , po wykryciu tego procederu, przewoźnicy oznaczają swoje przesyłki jako produkty z Wietnamu, Indonezji, Malezji, a nawet Australii.

W ostatnich latach wielu spedytorów wyeliminowało miód całkowicie i używają innych naturalnych lub chemiczne substancje słodzących znakowanych jako miód.

W laboratorium w Bremie, w Niemczech, założonym pół wieku temu przez niemieckich pszczelarzy, potrafi się dokładnie przeskanować próbki miodu oraz pyłku kwiatowego, określając w ten sposób ich pochodzenie.

„Jeśli znajdziemy, na przykład, pyłki kwiatów, które rosną w północnych szerokościach geograficznych takich jak Chiny – w miodzie rzekomo produkowanym w krajach tropikalnych takich jak Indie, Wietnamie, czy Malezja wiemy, że dokonano fałszerstwa dokumentów przewozowych…”

Aby uniknąć wykrycia, niektórzy chińscy producenci w zakładach przetwórstwa mieszają pod wysokim ciśnieniem oryginalne podgrzewane próbki miodu z toksycznym miodem, przy pomocy wymyślnych filtrów ceramicznych.

Ta ultra-filtracja usuwa lub ukrywa wszystkie kwiatowe odciski palców i wskaźniki dodanych substancji słodzących lub zanieczyszczeń.

„Chińczycy wprowadzili wyrafinowane metody maskowania skażonych produktów, więc ich miód wydaje się idealny. Ale to nie jest już miód. Nie ma koloru. Nie ma smaku. Nie ma nic. Więc kupujesz ten doskonały produkt, który możesz pomylić z miodem, z racji tego że jest udoskonalony małymi porcjami miodu naturalnego i przeróżnymi toksycznymi chemikaliami … ”

Liga Świata