zydowski_potop_polsko_obudz_sieTAJNY REFERAT ADOLFA BERMANA (*)

sekretarza Poale-Syjonu, wygłoszony w kwietniu 1946r. w Krakowie na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Żydowskiego (według stenogramu);
Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli:
– Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne.
– W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur.
– Przyjmować polskie nazwiska.
– Zatajać swoje żydowskie pochodzenie.
– Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa polskiego opinie i utwierdzać go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.

CELEM URABIANIA OPINII I ŚWIATOPOGLĄDU NARODU POLSKIEGO W POŻĄDANYM DLA NAS KIERUNKU, W RĘKACH NASZYCH MUSI SIĘ ZNALEŹĆ W PIERWSZYM RZĘDZIE PROPAGANDA Z JEJ NAJWAŻNIEJSZYMI DZIAŁAMI: 

PRASĄ,
FILMEM,
RADIEM.

– W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad.
– Mocno utwierdzić się w gospodarce narodowej.
– W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu ich Żydami, wysuwać należy:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Skarbu
Ministerstwo Przemysłu
Ministerstwo Handlu Zagranicznego
Ministerstwo Sprawiedliwości

– Z instytucji centralnych: Centrale Handlowe i Spółdzielczość.
– W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymywać w okresie przejściowym silną pozycje w dziedzinie handlu.
– W partii zastosować podobną metodę; siedzieć za plecami Polakow, lecz wszystkim kierować.

Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczenstwa żydowskiego.
Moim zdaniem należy:
– Osiadać w większych skupiskach jak: Warszawa, Kraków.
– W centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wroclaw, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko.
– Należy tworzyć typowe ośrodki żydowskie przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych,
nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu (Dzierzoniów).
W tych osrodkach możemy przystosowac przyszłe nasze kadry w tych zawodach, z którymi byliśmy słabo obeznani.

Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku.
Jeżeli stwierdzi się, że jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojowek PPR jako faszystę, nie wyjasniając organom wykonawczym sedna sprawy.

Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie największą pomyslność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycje.

Są małe widoki by doszło do wojny.
Jeśli Ameryka zacznie sią szybko socjalizować, to ta droga mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam musi zapanować komunizm. Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją miedzynarodową, zdradzi ją i uzna, że racje mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady.
Podobny przypadek współdzialania Żydów całego świata, wyznających koncepcje ustrojowe: komunizm i kapitalizm, zaistniał w ostatniej wojnie.

Dwa największe mocarstwa światowe kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce.
Trud Żydów pracujących wokół Roosvelta doprowadził do tego, że USA wspólnie z ZSRR wystąpily do walki przeciwko Europie środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów.
Zrobili to Żydzi, gdyż wiedzieli, że w przypadku zwycięstwa Osi, a głównie Niemiec, które doskonale przejrzały plan polityki żydowskiej, a niebezpieczenstwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i Żydzi znikną z powierzchni świata. Dlatego też Żydzi sowieccy poświęcili dla tego celu krew narodu rosyjskiego, a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały.

Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów.
Przed wkroczeniem Niemców, w poszczególnych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich:
Charków – 36200.
Kijów – 17800.
Moskwa – 53000.
Leningrad – 61000.
w zachodnich republikach – 184730.
Żydzi skupieni w tych ośrodkach, to przeważnie inteligencja żydowska i dawne kupiectwo żydowskie.
Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych Polski, tzn. zgodnie z projektem Politbiura. Fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju.

Stara polityka zawiodła.
Obecnie przyjęlismy nowa, zespalająca cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR.
Podstawową zasada tej polityki jest stworzenie aparatu rzadzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce.

Każdy Żyd musi mieć świadomość, że ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego, że jakkolwiek liczba Żydów w stosunku do stanu przedwojennego uległa olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi Zydzi wykazują wiekszą solidarność.
Każdy Żyd musi mieć wpojone to przekonanie, że obok niego działaja wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu.

KWESTIA ŻYDOWSKA JESZCZE PRZEZ JAKIŚ CZAS BĘDZIE ZAJMOWAŁA UMYSŁY POLAKÓW, LECZ ULEGNIE TO ZMIANIE NA NASZĄ KORZYŚĆ, GDY ZDOŁAMY WYCHOWAĆ DWA POKOLENIA POLSKIE. 

Według danych wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego, na terenie Śląska Górnego i Dolnego jest obecnie ponad 40000 Żydów.
Około 15000 Żydow ma być zatrudnionych w osadnictwie.
Powiat Rychbach (Dzierżoniów) i Nysa są przewidziane do tych celów.

Akcja osadnicza jest finansowana z żydowskich funduszów zagranicznych i państwowych.
Żydzi celowo tworzą nową, choć chwilowo nieznaczną koncentrację elementu żydowskiego, kładąc podwalinę pod zawód rolnika i robotników przemysłowych.
Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych.

ps. (*) Niektórzy przypisują autorstwo tego referatu bratu Adolfa Bermana, Jakubowi Bermanowi.