Śpij spo­koj­nie Pol­sko – SB, WSI, MO, ZO­MO, BOR i LWP czu­wa

Mi­ro­sław Ko­kosz­kie­wicz Źródło: warszawskagazeta.pl „Nie­pod­le­gła i su­we­ren­na” III RP po­sta­wi­ła na do­świad­czo­nych funk­cjo­na­riu­szy spraw­dzo­nych w 1982 ro­ku, czy­li w sta­nie wo­jen­nym oraz wcze­śniej w...

Czytaj więcej