Tag: Sztuczny

Uważaj na toksyczny miód

Liga świata 3  Zima to okres w , którym czę­ściej się­ga­my po miód. Niestety na półkach skle­po­wych i na bazarach pełno jest pro­duk­tów, które nie są warte tego, by na­zy­wać je miodem.

Miód jest nie tylko pysz­ny, ale i zdro­wy. Miód ucho­dzi za na­tu­ral­ny an­ty­bio­tyk – wzmac­nia od­por­ność i chro­ni przed in­fek­cja­mi. Wzmac­nia też serce i chro­ni przed nad­ci­śnieniem.

Czy zatem, można się dzi­wić, że gnamy, by kupić ten cud na­tu­ry? Ale uwaga, nie wszyst­ko miodem, co jest słodkie. Rynek jest za­la­ny pro­duk­ta­mi mio­do­po­dob­ny­mi, oraz ta­ki­mi, któ­rych pochodzenie nie ma nic wspólnego z miodem.

Prze­two­rzo­ne produkty, żad­ne­go po­żyt­ku nie przy­niosą, a nawet mogą za­szko­dzić.

Jak ku­pić dobry i zdro­wy miód.

1. Miód tylko z nazwy. Wy­glą­dem przy­po­mi­na na­tu­ral­ny. Ale po­cho­dzi nie z pa­sie­ki, tylko z fa­bry­ki, gdzie pod­da­je się ob­rób­ce cu­kier i Aspartam. Continue reading „Uważaj na toksyczny miód”