Tag: bor

Śpij spo­koj­nie Pol­sko – SB, WSI, MO, ZO­MO, BOR i LWP czu­wa

okladkaMi­ro­sław Ko­kosz­kie­wicz
Źródło: warszawskagazeta.pl

„Nie­pod­le­gła i su­we­ren­na” III RP po­sta­wi­ła na do­świad­czo­nych funk­cjo­na­riu­szy spraw­dzo­nych w 1982 ro­ku, czy­li w sta­nie wo­jen­nym oraz wcze­śniej w cza­sach sta­nia na stra­ży wła­dzy lu­do­wej na­rzu­co­nej nam przez „przy­ja­ciół Mo­ska­li”. Tym oto spo­so­bem ryn­kiem za­wład­nę­li ko­mu­ni­stycz­ni re­sor­to­wi chłop­cy spraw­dze­ni i za­har­to­wa­ni wier­ną służ­bą w SB, MO, ZO­MO, WSI, LWP i BOR.

Ostat­nio bez więk­sze­go echa prze­mknę­ły przez me­dia pew­ne z po­zo­ru tyl­ko ma­ło istot­ne in­for­ma­cje. Oka­za­ło się, że od no­we­go ro­ku kan­ce­la­rii pre­zy­den­ta nie chro­nią już funk­cjo­na­riu­sze BOR, lecz pry­wat­na fir­ma ochro­niar­ska Be­sma Se­cu­ri­ty. Do­cie­kli­wych i cie­kaw­skich po­wia­da­miam, że wraz z tą in­for­ma­cją stro­na in­ter­ne­to­wa agen­cji ochro­ny prze­sta­ła dzia­łać i po­ja­wił się jak­że wy­mow­ny ko­mu­ni­kat: „stro­na w prze­bu­do­wie”, nie my­lić z kam­pa­nią pro­pa­gan­do­wą PO: „Pol­ska w bu­do­wie”. Continue reading „Śpij spo­koj­nie Pol­sko – SB, WSI, MO, ZO­MO, BOR i LWP czu­wa”