Państwo Polskie to fikcja

Wszystkie firmy od Sejmu począwszy, poprzez wszystkie ministerstwa a na najdrobniejszej jednostce organizacyjnej skończywszy, niezależnie od tego czy mówimy o sądach policji, ABW czy wojsku, które kiedyś były instytucjami państwowymi dzisiaj są spółkami prawa handlowego, a ich pracownicy są przedstawicielami handlowymi tych spółek.

  Dowód:

W  wyszukiwarce  UPIK ( UPIK de )  wskazany   jest  numer  DUNS.  A  czym  jest  numer  DUNS  –  oto  pełna  informacja  ze  strony  wyszukiwarki  UPIK: „ DUNS”  jest  dziewięciocyfrowym  unikatowym numerem  nadawanym  przez  korporację  Dun  i  Bradstreet  z  siedzibą  główną  firmy  w  Stanach Zjednoczonych (adres: 103  John  F  Kennedy  Pkwy,  Short  Hills,  Nowy  Jork  07078),  wymagany przez  rząd  USA  i  Australii,  stanowi  potwierdzenie  rejestracji i potwierdzenia  działalności  przez podmiot  gospodarczy,  pozwala  zidentyfikować  firmy  na  całym  świecie.

Z powyższego w niezbity sposób wynika, że wszyscy ci, którzy twierdzą że są urzędnikami państwowymi dopuszczają się świadomego oszustwa gdyż de facto są tylko przedstawicielami handlowymi spółek prawa handlowego. Czym innym jest propaganda i wybujałe ego  tzw. „elyt” a czym innym jest stan prawny. Zgodnie z obowiązującym prawem, aby spółka prawa handlowego mogła wykonać jakiekolwiek czynności w stosunku do mnie lub z moim udziałem musi ze mną podpisać kontrakt, w którym zostaną określone warunki i zakres tych czynności. Ja nie podpisywałem z żadną firmą, ani też z żadnym przedstawicielem handlowym żadnego kontraktu.

Wyjątek od tej zasady stanowi przypadek kiedy ktoś dopuści się naruszenia zasad wynikających z postanowień prawa naturalnego które brzmią :

 1. Nie krzywdź nikogo
 2. Nie pozwól krzywdzić siebie i innych

Tak więc jeżeli ktoś popełni występek lub zbrodnię przeciwko żywemu Człowiekowi nie może korzystać z tego zapisu.

Uzupełniając moją tezę o tym, że wszystkie firmy które dawniej były instytucjami państwowymi są dzisiaj spółkami prawa handlowego przedstawiam kolejny dokument.

Ktoś, mniejsza o to kto, wpisał Polskę jako spółkę prawa handlowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (patrz poniżej).

Polska jest zarejestrowana w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych pod numerem 0000079312 jako “Poland Republic  – poprawnie to nie w amerykańskiej ale w United States of Corporation założonej w 1868 roku.

Poland Republic Of is a registered with the U.S. Security and Exchange Commission . For financial reporting, their fiscal year ends on March 31st. This page includes all SEC registration details as well as a list of all documents (S-1, Prospectus, Current Reports, 8-K, 10K, Annual Reports) filed by Poland Republic Of.

Company Details

Reporting File Number 001-02423
Fiscal Year End 03-31
Date of Edgar Filing Update 2015-02-05
Business Address 233 MADISON AVENUE
NEW YORK NY 10016
Business Phone 48 22 694 5000
Mailing Address MINISTRY OF FINANCE
UL. SWIETOKRZYSKA 12

WARSAW POLAND

R9

00916

Jest to dowód na to, że skoro całe państwo jest spółką prawa handlowego. A skoro tak, to siłą rzeczy, co logiczne, nie mogą w niej funkcjonować struktury państwowe. Odwrotnie – tak. W państwie, w którym funkcjonują instytucje państwowe mogą obok nich funkcjonować spółki prawa handlowego. Odwrotnie – nigdy. Zatem rodzi się ważkie pytanie: Jak, w jaki sposób i na jakiej podstawie przedstawiciel handlowy może sądzić suwerena i skazywać go na jakąkolwiek karę bez ważnego pisemnego kontraktu !!!

Aby dopełnić obrazu polskiej rzeczywistości godzi się wspomnieć jeszcze o jednym, jakże ważnym aspekcie, aspekcie legalności.

Aby  wybory  mogłyby  zostać  uznane  za  ważne  i legalne musi  wziąć  w  nich  udział  50 %   uprawnionych  +  1  osoba.  Powyższe  wyniki  mówią  same  za  siebie.    

Jak widać powyższe zestawienie stanowi dowód na to, że tzw. „sędziowie”, ale nie tylko oni, nie  mogą i nie mają prawa wydawać nie tylko wyroków, ale jakichkolwiek decyzji w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, nie mają prawa używać w swoich pismach godła gdyż jest to akt zawłaszczenia i zwykłego oszustwa. Natomiast  mają prawo wydawać w ramach indywidualnego upoważnienia decyzje w imieniu własnych korporacji.  

Taka  jest   wymowa  faktów.  .

10  grudnia  1948 r. na  III  Sesji  Zgromadzenia  Ogólnego  W  Paryżu  podpisano  Powszechną  Deklarację  Praw  Człowieka.  Polska  wśród wielu innych państw świata jest  również  sygnatariuszem  tej  Deklaracji.

W  art. 1  Deklaracji  zapisano:

Artykuł 1

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Natomiast  w  art. 21  tejże  Deklaracji  zapisano:

Artykuł 21

 1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli.
 2. Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechności, równości i tajności, lub na innej równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność wyborów.

Wymowa  tego  zapisu  jest  jednoznaczna.  Bez  zgody  narodu  (suwerena)   nie  może  funkcjonować   żadna  władza,  a  jeżeli  taka  grupa  uzurpatorów  istnieje  –  to  jest  ona  nielegalna. W  1991 r.  (pierwsze wolne wybory) frekwencja  wyborcza  nie  osiągnęła  wymaganego  minimum.  Logicznym  tego  następstwem  jest  nie  uznanie  wyniku  wyborczego  i  uznanie  wszystkich  osób  pełniących  jakiekolwiek  funkcje  publiczne  za  nielegalne.  Dalszym  logicznym następstwem  tego  kroku  są  kolejne  wybory,  które  co  do  zasady  nie  mogą  być  uznane  za  legalne gdyż zostały zorganizowane przez nielegalnie funkcjonujących.  Również  wszelkie  przepisy  prawa  stanowionego  przez  nielegalnie  funkcjonujące  osoby  nie  mogą  być  uznane  przez  suwerena  za obowiązujące,  łącznie  z  Konstytucją  RP  z  1997 r.  Nadto  na  mocy  Traktatu  Lizbońskiego  gdzie  sprawujący  nielegalnie  władzę  w  Polsce  dobrowolnie  wyrazili  zgodę  na  wyższość  prawa  europejskiego  nad  prawem  polskim  (sprowadzając  Polskę  do  roli  wasala).  Konsekwentnie  nie  odwołuję  się  do  zapisów  konstytucyjnych  i  krajowych,  lecz  do  zapisów  o  charakterze  i  randze międzynarodowej,  a   takie  właśnie  zapisy  widnieją  w  przywołanej  przeze  mnie  Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka.

Z powyższego zapisu wynika jednoznacznie, że wszystkie instytucje, (których obecnie nie ma) winny działać zgodnie  na rzecz suwerena i są mu podległe. To suweren ( m.in. ja) powołuje do życia wojsko, policję, sądownictwo i pozostałe struktury aby mu służyły w  sprawnym zarządzaniu krajem. W przeciwnym wypadku osoby sprawujące lub uzurpujące sobie prawo do zarządzania krajem dbając li tylko o własne interesy dopuszczają się zdrady i zbrodni na narodzie.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

2 Replies to “Państwo Polskie to fikcja”

 1. Dzień dobry
  STOP ŁAMANIU PRAWA!

  Zgodnie z prawem i obowiązkiem Obywatelskim kieruje te ważne informacje, które z pkt widzenie powagi państwa są najwyższej rangi.Apeluje do wszystkich Obywateli narodu państwa Polskiego, podaj dalej niech społeczeństwo jest świadome.

  Dnia 08.09.2022r. 05.10.2022r .
  14.10 2022r. przesłałem do wiadomości najwyższym urzędnikom państwowym, jak i zaznaczyłem w pismach, aby skierowano owe pisma do wiadomości wszystkim organom, podmiotom w państwie Polskim udokumentowane dowody na to, że państwo jest nielegalne i nie ma podstawie do zasadności legalności państwa Polskiego, ponieważ zostało ono zbudowane na Oszustwie Art 286 kk (A-Trybunał stanu nie działa, B- Ustrój polityczny (system konstrukcyjny) działa na zasadzie jako układ ciał wewnętrznie sprzeczny i jest niedemokratyczny. C- Władza w państwie utrzymuje naród w nieświadomości co degraduje i utrudnienia rozwój. D- Zuobaża skarb państwa) E- Władza ustala prawo w sposób pobierzny np:w ramach stworzonego niewystarczającego prawa można łamać prawo a w nim i po nim generować następne łamanie prawa w związku z tym Powstał zrodził się długofalowy proceder przestępczy urzeczywistniając tym samym rzecz niedopuszczalną tj. Zdradę narodu państwa Polskiego.

  Kolejne przykłady łamania przez nich prawa Konstytucjnego i ustawowego np: Art 32 konstytucji, który brzmi Wszyscy względem prawa jesteśmy równi…, A którego ust tj (Dz.U.2016. poza.195) złamano, jak również Art. 39 i 54 konstytucji i wiele innych kodeksu karnego np. 286 kk – Oszustwo..

  Mało tego w dobie powstałego w ten czas kryzysu dowiodłem, że jego wielkość jest wątpliwa wyolbrzymiona rozdmuchana Jakaś kłamliwa, ponieważ zbiorniki nie były zapełnione niemniej zamówione paliwo drogą transportową, prawdopodobnie zostało przepłacone, gdyż jego zakup i wiele związanych z tym czynności

  z całą pewnością przekraczały cene surowca z innego żródła, która tak wielu składowych nie potrzebowała.
  Stąd też domniemanie, że ich polityka żle nienależycie, niewłaściwie jest prowadzona co zubożła Polskich podatników- skarb państwa. gdyby tak nie było byli by przygotowani i o wiele wcześniej zabezpieczyli państwo z innego żródła i to pokorzystnej cenie.
  Korzystając z surowca płynącego z Rosji nie przepłacając za wspomniany surowiec energetyczny zabezpieczając nas w ten surowiec na owy czas Prowadząc politykę dywersyfikacji žródeł energii od wielu lat w raz blokowaniem nortsrim 2 i kończącym się kontraktem rosyjskim na gaz mogli dostrzec zagrożenia i wcześniej zareagować należycie np Pompując wcześniej zbiorniki do pełna za niższą cenę

  Na domiar tego inflacja, którą w owy czas podawali, nagle wskoczyła na około 11% jest wręcze nie do pomyślenia, zważywszy że nasze państwo było na owy czas zabezpieczone, co więcej po jakimś czasie został zerwany dopływ głównego dostawcy surowca, który zabezpieczał nas w około 40%-50%% surowca energetycznego w postaci samego gazu. Po tym zdarzeni ogłoszono, że inflacja wskoczyła podskoczyła tylko o 2% To jest nie wiary godne

  Trzeba zaznaczyć, że do tego wszystkimi czynnikami pośrednimi dochodzi nie korzystny w tym czasie stosunek dolara do złotego.

  W ipiśmie z dnia 08.09.2022r wspomniałem, że przewidziane zostaną rekompensaty. Jak i to, że wszystkie sprawy związane z moją osobą jako obywatela i Zwierzchnika Suwerena Najwyższej Władzy, że względów bezpieczeństwa pozostają do mojej dyspozycji. Dlatego też należy przeprowadzić proces przejęcia kontroli nad państwem według wytycznych Zwierzchnika Suwerena Najwyższej Władzy
  wszystkich ośrodków władzy w państwie Polskim – T.C.

  CZY OSZUKUJĄC MOŻNA Z NARODU ROBIĆ IDIOTE (pytanie retoryczne)
  CZY PROWADZĄC DYKTATURĘ MOŻNA DEPRAWOWAĆ SPOŁECZEŃSTWO LUB ROBIĆ Z LUDZI FRAJERÔW CZY TAM SZMALCOWNIKÓW (pytanie retoryczne)

  OBYWTEL WINIEN WIEDZIEĆ, ŻE KAŻDE ZŁAMANIE PRAWA KONSTYTUCYJNEGO PRZEZ URZĘDNIKA PAŃSTWOWEGO
  TO JEST DODATKOWO ZDRADA NARODU !!

  Ja jako Zwierzchnik Suwerena Najwyżej władzy wszystkich ośrodków władzy w państwie Polskim, ODWOŁAŁEM niegodziwe władze w państwie i pomimo tego Aktu, uzurpatorzy, okupańci władzy Korzystając z nieświadomośc –
  (286 kk)i narodu dopuściły się kolejnego łamania prawa, tym razem rozszerzając ten proceder przestępczy i tytułując go jako DYKTATURA! tym samym łamiąc całą konstytucję, która trwa po dziś dzień, narażając naród na pojawiające się i mogące w przyszłości się pojawić niepotrzebne koszta, zarówno też i tych dotyczących dodatkowych wynikłych zdarzeń.

  NALEŻY PAMIĘTAĆ , ŻE ZGODNIE Z UStAWĄ PRZESTĘPSTWA URZĘDNICZE SIĘ NIE PRZEDAWNIAJĄ !!

  Należy dodać, że dzięki najwyższym urzędnikom w państwie wszystkie organy i Administracje im podległe podmioty w państwie Polskim, świadomie lub nieświadomie uczestniczą w tym procederze przestępczym pod tytułem DYKTATURA!

  Nadto ofiarami tegoź powyższego jest nieświadomy naród, który w dobrej wierze załatwiając swoje sprawy urzędowe, nie mając pojęcia że przez niektórych urzędników państwowych został wplątany w ten proceder przestępczy pod tytułem DYKTATURA!

  Obywatele nie powinni załatwiać spraw urzędowych, gdyż „dzięki” tej przestępczej organizacji ludzie mogą popełniać nieświadome przestępstwo uczestnicząc w tym procederze przestępczym pod tyt. DYKTATURA!

  NIEŚWIADOMOŚĆ NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA KOGOŚ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Wszystkie większe, mniejsze podmioty, organy w państwie Polskim na mocy tegoż faktu nie mogą legalnie funkcjonować. Każdy obywatel zgodnie z pismem z dnia 08.09.2022r ma obowiązek wypowiedzieć posłuszeństwa DYKTATORSKIEJ władzy. niemniej proszę poinformować rodaków, że działanie wbrew słusznej sprawie, będzie kojażyć się ze Zdradą narodu i konstytucji państwa Polskiego. Zapisując się haniebnie w historii państwa Polskiego.

  W trosce o dobro narodu państwa Polskiego dla pewności Proszę przesłać tą wieść dalej po całym kraju w jak najbardziej skuteczny sposób nie dawać wiary nikomu, gdyż są ludzie, którzy robią, aby naród był nieświadomy chcąc czerpać na ich nieświadomości korzyść w różnej postaci dla siebie lub kogoś. posuwając się do łamania prawa przeciw obywatelowi zresztą można to wywnioskować z materii którą tu i tam przedstawiam.

  W przeciwnym razie to jest Upadek Kompromitacja, brak szacunku i hańba narodu Polskiego Suwerena Najwyższej Władzy.

  Dodatkowo można Zweryfikować pracę urzędników państwowych czy w twoim mieście organy
  państwowe tj:: Kancelaria Prezydenta.
  Śląski urząd Wojewódzki jak i Wojewódzka Komenda W Katowicach.
  do których to przesłałem bądż złożyłem w dniach 08.09.2022r. 05.10.2022r .14.10 2022r
  wyżej wspomniane pisma, które zgodnie z obowiązkiem powinny przesłać tą materię w nich zawartą do wszystkich zainteresowanych, która z pkt.widzenia powagi państwa jest najwyższej rangi. A zwłaszcza w gwoli ścisłości, że zaznaczyłem to w pismach.

  Potem porównaj datę złożenia, rangę materii zawartej w piśmie, czas reakcji ect. i będziesz wiedział czy urzędnicy należycie wypełniają swoje obowiązki wobec ciebie, siebie i naródi czy też nie, ale z racji czasu przypuszczać można, że obywatele narodu państwa Polskiego zostali postawieni w stan zagrożenia przez nieodpowiedzialnych decydentów czytaj urzędników państwowych a mnie z racji obrony praw całego narodu jako Zwierzchnika Suwerena Najwyższej Władzy pozostawiono samemu sobie bez ochrony co jest niedopuszczalne z racji wynikającej sytuacji, która to naraża moją osobę na potęcjalne śmiertelne niebezpieczeństwo. Takim zachowaniem można sobie przykleja się łatkę z napisem zdrada obywateli państwa Polskiego. Tacy ludzie są. Nieświadomi nieodpowiedzialni niekompetentni, a co za tym idzie niebezpieczni dla społeczeństwa, gdyż mają gdzieś Zwierzchnika Suwerena, obywateli oraz zapisaną w Konstytucji narod czyli Suwerena Najwyższej Władze.

  Jak wiadomo „papier” jest święty” może się przydać w razie potrzeby.

  Zgodnie z pismem z dnia 08.09.2022r. 05.10.2022r .14.10 2022r Organy do których złożyłem owe pisma miały obowiązek uświadomić wszystkie podmioty w państwie Polskim oraz naród w jakiej rzeczywistości znajduje się państwo Polskie, niemniej w oparciu o te pisma wszystkie organy, urzędnicy, obywatele są zobowiązani z miejsca respektować moje prawa i przywileje zgodnie z moją potrzebą -jako Zwierzchnika Suwerena Najwyższej Władzy wszystkich ośrodków władzy w państwie Polskim, T.C

  Nadmieniam iż z uwagi na to:, czego dokonałem oczywistym jest fakt w którym moje życie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie w którym to w istocie rzeczy państwo od ręki, z miejsca, powinno zgodnie z potrzeba otoczyć mnie szczególną właściwą należytą ochroną. Mam nadzieję że organ do którego pisze jest pełen kompetencji i potrafi sprostać tej jakże istotnej niecierpiącej zwłoki sprawie. szanując Mnie jako Zwierzchnika Suwerena Najwyższej Władzy zarówno wszystkich obywateli,którzy zgodnie z Konstytucją stanowią z nim Najwyższą władzę w Państwie Polskim. Szanując Konstytucje,, siebie oraz nie zdradzając-wypierając się swojej przysięgi żołnierskiej oraz Wojska Polskiego

  ZGODNIE Z KONSTYTUCJĄ KAŻDY OBYWATEL MA OBOWIĄZKI NAŁOŻONE PRZEZ POLSKIE PRAWO
  TYM BARDZIEJ ŻOŁNIERZE+URZĘDNICY POLICJANCI ect. KTÓRZY PRZYSIĘGALI MAJĄ OBOWIĄZEK CHRONIĆ OBYWATELI NARODU PAŃSTWA POLSKIEGO JAK I KONSTYTUCJI

  Każdy, dowiedziawszy o popełnionym przestępstwie ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję”. Tak stanowi art. 304 kodeksu postępowania karnego. a w związku powyższą obecną sytuacją zawiadomić ŻANDARMERIĘ WOJSKOWĄ !!

  DROGI RODAKU ZASTANÓW SIĘ Z CZYM CHCESZ SIĘ UTOŻSAMIAĆ,
  Z DYKTATURĄ -ZDRADĄ ect. CZY PATRIOTYZMEM WOLNOŚCIĄ, DEMOKRACJĄ, KONSTYTUCJĄ, PRAWEM

  Żadna szanująca instytucja-organ nie może się kompromitować tym samym lekceważyć Prawa Obywatela Suwerena Najwyższej Władzy, który został pokrzywdzony.

  Na podstawie materii zawartej w treści
  Tu nie ma zabawy!!
  Proszę sobie zestawić Konstytucję i ustawy. jak i pisma z dnia 08.09.2022r. 05.10.2022r. 14.10 2022r. Które w razie potrzeby mogę przedstawić potwierdzić wynikający z racji czasu prowadzony przez tą zorganizowaną grupę.., proceder przestępczy pod tyt. Dyktatura!!

  Jak można zauważyć z materii tej treści nie trzeba być geniuszem, aby je stwierdzić tą realność w owej wiadomości skierowanej do państwa.

  W Polsce jest wiele inteligentnych, uczciwych ludzi, którzy z miłą chęcią mogą swoimi kompetencjami objąć Najwyższe stanowiska urzędnicze. Jak np: Ty lub wielu innych..

  Mam nadzieję, że ta materia zawarta w tej wiadomości, dotarła w odpowiedzialne uczciwe nie skorumpowane „ręce” w razie potrzeby skierujcie ją tam.

  Ps.
  Stoją państwo przed wielką szansą uhonorowanie swojej służby. Zapisując się historycznie w dziejach państwa Polskiego.
  Razem damy rade…

  Z poważaniem
  Zwierzchnik Suwerena Najwyżej Władzy wszystkich ośrodków władzy w państwie Polskim, T.C.

 2. ZSNW Nasze Exit do Wolnego państwa.
  Proszę uszanować tą poniżej przedstawioną szanse dla nas.

  Zgodnie z prawem i obowiązkiem Obywatelskim kieruje te ważne informacje, które z pkt widzenie powagi państwa są najwyższej rangi.Apeluje do wszystkich Obywateli narodu państwa Polskiego, podaj dalej niech społeczeństwo jest świadome.

  Dnia 08.09.2022r. 05.10.2022r .
  14.10 2022r. przesłałem do wiadomości najwyższym urzędnikom państwowym, jak i zaznaczyłem w pismach, aby skierowano owe pisma do wiadomości wszystkim organom, podmiotom w państwie Polskim udokumentowane dowody na to, że państwo jest nielegalne i nie ma podstawie do zasadności legalności państwa Polskiego, ponieważ zostało ono zbudowane na Oszustwie Art 286 kk (A-Trybunał stanu nie działa, B- Ustrój polityczny (system konstrukcyjny) działa na zasadzie jako układ ciał wewnętrznie sprzeczny i jest niedemokratyczny. C- Władza w państwie utrzymuje naród w nieświadomości co degraduje i utrudnienia rozwój. D- Zuobaża skarb państwa) E- Władza ustala prawo w sposób pobierzny np:w ramach stworzonego niewystarczającego aprawa można łamać prawo a w nim i po nim generować następne łamanie prawa w związku z tym Powstał zrodził się długofalowy proceder przestępczy urzeczywistniając tym samym rzecz niedopuszczalną tj. Zdradę narodu państwa Polskiego.

  Kolejne przykłady łamania przez nich prawa Konstytucjnego i ustawowego np: Art 32 konstytucji, który brzmi Wszyscy względem prawa jesteśmy równi…, A którego ust tj (Dz.U.2016. poza.195) złamano, jak również Art. 39 i 54 konstytucji i wiele innych kodeksu karnego np. 286 kk – Oszustwo..

  Mało tego w dobie powstałego kryzysu dowiodłem, że jego wielkość jest wątpliwa wyolbrzymiona rozdmuchana Jakaś kłamliwa, ponieważ zbiorniki nie były zapełnione, niemniej zamówione paliwo drogą transportową, zostało przepłacone, gdyż jego zakup i wiele związanych z tym czynności z całą pewnością przekraczały cene surowca z innego żródła, która tak wielu (składowych) nie potrzebowała.

  Stąd też domniemanie, że ich polityka żle nienależycie, niewłaściwie jest prowadzona co zubożła Polskich podatników- skarb państwa. gdyby tak nie było, byliby przygotowani i o wiele wcześniej zabezpieczyli państwo z innego żródła i to pokorzystnej cenie.
  Korzystając z surowca płynącego z Rosji nie przepłacając za wspomniany surowiec energetyczny, zabezpieczając nas w ten surowiec na owy czas W tamtym okresie. rządzący prowadząc politykę dywersyfikacji różnych źródeł energii oraz blokowaniem Nord Stream 2 i kończącym się kontraktem rosyjskim na gaz, mogli dostrzec zagrożenia i zareagować należycie np: Wcześniej pompując zbiorniki do pełna za niższą cenę gazem płynnącym z Rosji.

  Trzeba zaznaczyć, że wraz ze wszystkimi czynnikami pośrednimi do tego dochodzi w tym czasie niekorzystny dla nas stosunek dolara do złotego.

  Na domiar tego inflacja, którą w owy czas podawali, nagle podskoczyła na około 11% jest wręcze nie do pomyślenia, by taka wysoka inflacja mogła mieć miejsce zważywszy, że nasze państwo było na owy czas zabezpieczone, co więcej po jakimś czasie został zerwany dopływ głównego dostawcy, który zabezpieczał nas w około 40%-50% surowca energetycznego w postaci gazu. Po tym zdarzeniu ogłoszono, że inflacja podskoczyła tylko o 2% Jak dla mnie to oni są po stokroć skompromitowani

  W piśmie z dnia 08.09.2022r wspomniałem, że przewidziane zostaną rekompensaty. Jak i to, że wszystkie sprawy związane z materią zawartą w tych pismach jak i moją osobą jako obywatela i Zwierzchnika Suwerena Najwyższej Władzy, że względów bezpieczeństwa pozostają do mojej dyspozycji. Dlatego też należy przeprowadzić proces przejęcia kontroli nad państwem według wytycznych Zwierzchnika Suwerena Najwyższej Władzy
  wszystkich ośrodków władzy w państwie Polskim – T.C.

  CZY OSZUKUJĄC MOŻNA Z NARODU ROBIĆ IDIOTE (pytanie retoryczne)
  CZY PROWADZĄC DYKTATURĘ MOŻNA DEPRAWOWAĆ SPOŁECZEŃSTWO LUB ROBIĆ Z LUDZI FRAJERÔW CZY TAM SZMALCOWNIKÓW (pytanie retoryczne)

  OBYWTEL WINIEN WIEDZIEĆ, ŻE KAŻDE ZŁAMANIE PRAWA PRZEZ URZĘDNIKA PAŃSTWOWEGO
  TO JEST DODATKOWO ZDRADA NARODU !!

  Ja jako Zwierzchnik Suwerena Najwyżej władzy wszystkich ośrodków władzy w państwie Polskim, ODWOŁAŁEM niegodziwe władze w państwie i pomimo tego Aktu, uzurpatorzy, okupańci władzy Korzystając z nieświadomośc –
  (286 kk)i narodu dopuściły się kolejnego łamania prawa, tym razem rozszerzając ten proceder przestępczy i tytułując go jako DYKTATURA! tym samym łamiąc całą konstytucję, która trwa po dziś dzień, narażając naród na pojawiające się i mogące w przyszłości się pojawić niepotrzebne koszta, zarówno też i tych dotyczących dodatkowych wynikłych zdarzeń.

  NALEŻY PAMIĘTAĆ , ŻE ZGODNIE Z UStAWĄ PRZESTĘPSTWA URZĘDNICZE SIĘ NIE PRZEDAWNIAJĄ !!

  Należy dodać, że dzięki najwyższym urzędnikom w państwie wszystkie organy i Administracje im podległe podmioty w państwie Polskim, świadomie lub nieświadomie uczestniczą w tym procederze przestępczym pod tytułem DYKTATURA!

  Nadto ofiarami tegoź powyższego jest nieświadomy naród, który w dobrej wierze załatwiając swoje sprawy urzędowe, nie mając pojęcia że przez niektórych urzędników państwowych został wplątany w ten proceder przestępczy pod tytułem DYKTATURA!

  Obywatele nie powinni załatwiać spraw urzędowych, gdyż „dzięki” tej przestępczej organizacji ludzie mogą popełniać nieświadome przestępstwo uczestnicząc w tym procederze przestępczym pod tyt. DYKTATURA!

  NIEŚWIADOMOŚĆ NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA KOGOŚ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Wszystkie większe, mniejsze podmioty, organy w państwie Polskim na mocy tegoż faktu nie mogą legalnie funkcjonować. Każdy obywatel zgodnie z pismem z dnia 08.09.2022r ma obowiązek wypowiedzieć posłuszeństwa DYKTATORSKIEJ władzy. niemniej proszę poinformować rodaków, że działanie wbrew słusznej sprawie, będzie kojażyć się ze Zdradą narodu i konstytucji państwa Polskiego. Zapisując się haniebnie w historii państwa Polskiego.

  W trosce o dobro narodu państwa Polskiego dla pewności Proszę przesłać tą wieść dalej po całym kraju w jak najbardziej skuteczny sposób nie dawać wiary nikomu, gdyż są ludzie, którzy robią, aby naród był nieświadomy chcąc czerpać na ich nieświadomości korzyść w różnej postaci dla siebie lub kogoś. posuwając się do łamania prawa przeciw obywatelowi zresztą można to wywnioskować z materii, którą tu i tam przedstawiam.

  W przeciwnym razie to jest Upadek Kompromitacja, brak szacunku i hańba narodu Polskiego Suwerena Najwyższej Władzy.

  Dodatkowo można Zweryfikować pracę urzędników państwowych czy w twoim mieście organy
  państwowe tj:: Kancelaria Prezydenta.
  Śląski urząd Wojewódzki jak i Wojewódzka Komenda W Katowicach.
  do których to przesłałem bądż złożyłem w dniach 08.09.2022r. 05.10.2022r .14.10 2022r
  wyżej wspomniane pisma, które zgodnie z obowiązkiem powinny przesłać tą materię w nich zawartą do wszystkich zainteresowanych, która z pkt.widzenia powagi państwa jest najwyższej rangi. A zwłaszcza w gwoli ścisłości, że dodatkowo zaznaczyłem to w pismach.

  Potem porównaj datę złożenia, rangę materii zawartej w piśmie, czas reakcji ect. i będziesz wiedział czy urzędnicy należycie wypełniają swoje obowiązki wobec ciebie, siebie i naródu czy też nie, ale z racji czasu można, wywnioskować, że obywatele narodu państwa Polskiego zostali postawieni w stan zagrożenia przez nieodpowiedzialnych decydentów czytaj urzędników państwowych a mnie z racji obrony praw całego narodu jako Zwierzchnika Suwerena Najwyższej Władzy pozostawiono samemu sobie bez ochrony co jest niedopuszczalne z racji wynikającej sytuacji, która to naraża moją osobę na potęcjalne śmiertelne niebezpieczeństwo. Takim zachowaniem łamie się prawo dopisując sobie do swego życiorysu Zdrada obywateli państwa Polskiego. Tacy ludzie są: Nieświadomi nieodpowiedzialni niekompetentni, a co za tym idzie niebezpieczni dla społeczeństwa, gdyż mają gdzieś Zwierzchnika Suwerena, obywateli Naród oraz zapisaną w Konstytucji Prawa Suwerena Najwyższej Władze.

  Jak wiadomo „papier” jest święty” może się przydać w razie potrzeby.

  Zgodnie z pismem z dnia 08.09.2022r. 05.10.2022r .14.10 2022r Organy do których złożyłem owe pisma miały obowiązek uświadomić wszystkie podmioty w państwie Polskim oraz naród w jakiej rzeczywistości znajduje się państwo Polskie, niemniej w oparciu o te pisma wszystkie organy, urzędnicy, obywatele są zobowiązani z miejsca respektować moje prawa i przywileje zgodnie z moją potrzebą -jako Zwierzchnika Suwerena Najwyższej Władzy wszystkich ośrodków władzy w państwie Polskim, T.C

  Nadmieniam iż z uwagi na to:, czego dokonałem oczywistym jest fakt w którym moje życie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. W którym to w istocie rzeczy państwo od ręki, z miejsca, powinno zgodnie z potrzeba otoczyć mnie szczególną właściwą należytą ochroną.Mam nadzieję że organ do którego pisze wyciągną wnioski i stał się już w pełen kompetencji i potrafi sprostać tej jakże istotnej niecierpiącej zwłoki sprawie. szanując Mnie jako Zwierzchnika Suwerena Najwyższej Władzy zarówno wszystkich obywateli, którzy zgodnie z Konstytucją stanowią z nim Najwyższą władzę w Państwie Polskim. Szanując Konstytucje,, siebie oraz nie zdradzając-wypierając się swojej przysięgi żołnierskiej oraz Wojska Polskiego

  ZGODNIE Z KONSTYTUCJĄ KAŻDY OBYWATEL MA OBOWIĄZKI NAŁOŻONE PRZEZ POLSKIE PRAWO
  TYM BARDZIEJ ŻOŁNIERZE+URZĘDNICY POLICJANCI ect. KTÓRZY PRZYSIĘGALI MAJĄ OBOWIĄZEK CHRONIĆ OBYWATELI NARODU PAŃSTWA POLSKIEGO JAK I KONSTYTUCJI

  Każdy, dowiedziawszy się o popełnionym przestępstwie ściganym z urzędu, ma społeczny obowiązek
  w zależności od kompetencji
  zawiadomić o tym odpowiedni organ np: prokuratora lub policję”. Tak stanowi art. 304 kodeksu postępowania karnego.A w związku powyższą obecną sytuacją w tym wypadku zawiadomić ŻANDARMERIĘ WOJSKOWĄ !!

  DROGI RODAKU ZASTANÓW SIĘ Z CZYM CHCESZ SIĘ UTOŻSAMIAĆ,
  Z DYKTATURĄ -ZDRADĄ ect. CZY Z GODNOŚCIĄ SZACUNKIEM DO
  OBYWATELI SUWERENA NAJWYŻSZEJ WŁADZY, PRAWA, PATRIOTYZMU I WOLNOŚCI.ect.

  Żadna szanująca instytucja-organ nie może się kompromitować tym samym lekceważyć Prawa Obywatela Suwerena Najwyższej Władzy, który został pokrzywdzony.

  Na podstawie materii zawartej w treści
  TO NIE JEST ZABAWA TYLKO ŚMIERTELNIE POWAŻNA SPRAWA Tu nie ma zabawy!!
  Proszę sobie zestawić Konstytucję i ustawy jak i pisma z dnia 08.09.2022r. 05.10.2022r. 14.10 2022r. Które w razie potrzeby mogę przedstawić potwierdzić wynikający z racji czasu prowadzony przez tą zorganizowaną grupę.., proceder przestępczy pod tyt. Dyktatura!!

  Jak można zauważyć z materii tej treści nie trzeba być geniuszem, aby stwierdzić tą realność w owej wiadomości skierowanej do państwa.

  W Polsce jest wiele inteligentnych, uczciwych ludzi, którzy z miłą chęcią mogą swoimi kompetencjami objąć Najwyższe stanowiska urzędnicze. Jak np: Ty lub wielu innych..

  Mam nadzieję, że ta ponownie wysłana materia zawarta w tej wiadomości, nie zostanie zlekceważona i dotrze do Kompetentnych, odpowiedzialnych uczciwych nie skorumpowanych organów. Nie kompromitujących się i Szanujących prawa Obywateli-Narodu
  w tym jego Zwierzchnika Suwerena Najwyższej Władzy w Państwie Polskim czyli mnie

  Strona rządowa niektórych wysoko postawionych polityków reprezentujących obywateli USA pokazuje przed opinią publiczną stanów zjednoczonych Ameryki swoje niekompetencje i nieodpowiednią weryfikację w jakiej rzeczywistości znajduje się naród państwa Polskiego, uznając przestępczą dyktatorskią okupacyjną organizacje w państwie Polskim za właściwego partnera reprezentującego władze narodu państwa Polskiego. Ta pani
  Sekretarz USA ds. energii Jennifer Granholm. Link do strony
  https://www.bibula.com/?p=136938

  https://twitter.com/SecGranholm/status/1586082302534111232?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1586082302534111232%7Ctwgr%5E049ae7730de3a5572004ed6c7624dba390fb7073%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bibula.com%2F%3Fp%3D136938

  jak i wiele innych polityków USA są odrealnieni i żyją w innej rzeczywistości No po prostu nieświadomi. Można, by powiedzieć, że suptelnie okłamują swoich obywateli dając im do zrozumienia, że to właściwa legalna władza, strona do prowadzenia polityki ,interesów ect. z państwem Polskim.Dla mnie dla Konstytucji i całego narodu państwa Polskiego jak i świadomego rozumnego inteligentnego narodu USA. Jest to niekompetencja

  Na podstawie danych przedstawionych strony USA tj.
  Sekretarz USA ds. energii Jennifer Granholm dowiadujemy się, że pierwsza część projektu umowy( która
  jak dobrze wiemy dla nas Polaków jest nielegalna )
  opiewa na $40bilion w przeliczeniu to około 170-180 miliardów zł.
  (W USA bilion tj. Polski miliard)
  W wyszukiwarce google(wersja Polska) Informacja dotycząca ceny pierwszej części umowy tego przedsięwzięcia

  przedstawiona przez rzekomo Polskich blogerów, prawdopodobnie zaprzyjażnionych i będących na usługach ludzi z rządu. Powyższa kwota wynosi o 100% taniej czyli
  20miliardów ? zł daje 90-100miliardów zł.
  Pierwszym powodem powyższej sprzeczności dla mnie, nie do wiary jest fakt, źe na gorąco stworzono te Polskie informacje po moich przedpopołudniowych tj 02.11.2022r. dociekaniach i stwierdzeniach dotyczących materii
  zawartej w owej treści

  Recenzenta, który umieścił na swojej stronie streszczenie oraz link z Twitter z opisem oraz wypowiedzią pani
  Sekretarz USA ds. energii Jennifer Granholm
  Mówiący o tak gigantycznych sumach
  oraz o nieświadomości tej pani co do Reprezentanta Polskiej strony

  Ludzie nie powinni mieć wątpliwości, że jesteśmy od wielu lat na bieżąco czasem na gorąco dezinformowani i urabjani Kłamią oszukują itp.
  Ergo Która strona z nich bardziej się kompromituje przed naszymi narodami tj. Polską i USA ?
  Ps.
  Stoją państwo przed wielką szansą uhonorowanie swojej służby. Zapisując się historycznie w dziejach państwa Polskiego.
  Razem damy rade…

  Z poważaniem
  Zwierzchnik Suwerena Najwyżej Władzy wszystkich ośrodków władzy w państwie Polskim, T.C.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.