Oświadczenie dotyczące naruszenia
suwerenności Polski przez Izrael

a-judeo-satanizm-nie-przejdzie-001

OŚWIADCZENIE

Mając na uwadze zapowiedzianą publicznie debatę parlamentu izraelskiego na terenie Rzeczpospolitej oświadczamy że: usiłowanie lub dokonywanie politycznych czynności sprawczych przez władzę ustawodawczą danego kraju na obszarze innego kraju narusza jego suwerenność. Uchwalanie lub usiłowanie uchwalanie praw na terytorium Rzeczypospolitej to domena li tylko Sejmu i Senatu, a nie obcego parlamentu !

Suwerenność państw jest jednym z podstawowych terminów prawa międzynarodowego. Oznacza ona niezależność państwa, wyrażającą się w posiadaniu osobowości prawnej, stanowiącej najwyższą władzę na danym terytorium. Państwo suwerenne jest zatem w stosunkach międzynarodowych podmiotem prawa międzynarodowego. Zatem co władza ustawodawcza państwa chroniącego odpowiedzialnych za masowe ludobójstwa chce uprawomocnić w Polsce?

Znaczenie zasady suwerenności podkreśla fakt, że została ona ujęta we wszystkich podstawowych dokumentach międzynarodowych. Karta Narodów Zjednoczonych, określając zasady postępowania swych członków i samej organizacji, na pierwszym miejscu wskazywała na „suwerenną równość”, a uchwalona w 1970 roku Deklaracja zasad prawa międzynarodowego stwierdzała, że wszystkie państwa korzystają z suwerennej równości, która obejmuje takie elementy jak:

 • Państwa są równe wobec prawa
 • Każdemu państwu przysługują prawa wynikające z pełnej suwerenności.
 • Każde państwo ma obowiązek szanować podmiotowość innych państw
 • Integralność terytorialna i niepodległość polityczna państwa są nietykalne.
 • Każde państwo ma prawo swobodnie wybrać i rozwijać swój system polityczny, społeczny, gospodarczy i kulturalny
 • Każde państwo ma obowiązek stosować się w pełni i w dobrej wierze do swoich zobowiązań międzynarodowych i pokojowo współżyć z innymi państwami.

Zapis o integralności terytorialnej i niepodległości politycznej w świetle planowanej debaty parlamentu Izraela w Polsce to de facto aneksja Polski na takiej samej zasadzie jak to odbyło się z Austrią. Jak wiemy z faktów historycznych 13 marca 1938 roku niczym nie skrępowani Austriacy finansowani przez globalistów ogłosili zatwierdzoną następnie przez Hitlera ustawę, która włączała Austrię do Wielkiej Rzeszy jako Marchię Wschodnią (Ostmark). Dopiero w 2009 po badaniach genetycznych bliskich krewnych Hitlera okazało się, że był on żydem berberyjsko-aszkenazyjskim co diametralnie zmienia uzasadnienie napaści na Polskę w 1939 roku przez dwa kraje kierowane de facto przez środowiska żydowskie !

Dopuszczenie do politycznych czynności sprawczych na terenie Rzeczpospolitej to naruszenie prawa międzynarodowego i krajowego.

W tym stanie rzeczy znajdują pełne uzasadnienia motywy zamordowania dwóch Prezydentów RP, którzy sprzeciwiali się takim aktom politycznym, a których następstwem jest usuwanie Krzyży z miejsc publicznych i symboli Chrześcijaństwa m.in. z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie oraz usiłowanie usunięcia Krzyża z sali plenarnej Sejmu.

Mając na uwadze umiłowanie Polski, odwiecznej Ojczyzny Polaków wzywamy wszystkich Polaków w Polsce oraz na świecie do zdecydowanego działania na rzecz zachowania suwerenności Polski oraz w celu zaprowadzenia ładu prawnego na obszarze Rzeczpospolitej.

Rafał Gawroński

Prezes

Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce

Warszawa, dnia 04 stycznia 2014 roku.

(Oświadczenie w sprawie politycznych czynności sprawczych parlamentu Izreala w Polsce – wersja pdf do pobrania)

Źródło: http://rafzen.wordpress.com/2014/01/04/oswiadczenie-dotyczace-naruszenia-suwerennosci-polski-przez-izrael/

3 Replies to “Oświadczenie dotyczące naruszenia
suwerenności Polski przez Izrael”

 1. Dlaczego Syjoniści rządzą Polską!

  Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk.
  Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r . o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) – Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje!: „

  Przepisy ogólne.
  Art. 1. (1) Obywatel polski jest uprawniony do zmiany imienia i nazwiska w przypadkach i trybie wskazanych w niniejszym dekrecie.
  (4) Przepis ust. (1) dotyczy również osoby, nie posiadającej żadnej przynależności państwowej (bezpaństwowca), jeżeli ma miejsce zamieszkania: na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 2. (1) Władzą orzekającą w sprawie zmiany nazwisk jest władza administracji ogólnej II instancji (2) Minister Administracji Publicznej może sobie zastrzec w drodze rozporządzenia orzekanie o zmianie na obszarze całego Państwa lub niektórych województw, na stałe lub na czas określony, co do wszystkich spraw lub niektórych tylko kategorii (typów) zmian.
  (3) W sprawach, dotyczących zmian, o których mowa (w art. 3 ust. (2) pkt. 2), właściwa władza (ust. (1) lub (2) -orzeka po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej, który może prawo udzielania opinii przekazać dowódcom okręgów wojskowych.
  (4) Jeżeli zmiana nazwiska ogranicza się do przystosowania jego zniekształconej pisowni do zasad pisowni polskiej, właściwą do orzekania jest władza administracji, ogólnej I instancji.
  (5) Władzą orzekającą w sprawie zmiany imion jest władza administracji ogólnej I instancji. Ministrowi Administracji Publicznej przysługują również w tym zakresie uprawnienia przewidziane w ust. (2), przy czym władny jest również zastrzec tę właściwość na rzecz władz administracji ogólnej II instancji.
  (6) Władza administracji ogólnej II instancji ustala nazwisko w przypadkach, przewidywanych wart. 12. Przepisy ust. (2) i (4) mają odpowiednie zastosowanie.
  Zmiana nazwisk.

  Art. 3. (1). Właściwa władza orzeknie o zmianie nazwiska zgodnie z wnioskiem strony, jeżeli zachodzi ku temu ważna przyczyna.
  (2) W szczególności ważna przyczyna zachodzi, gdy ubiegający się o zmianę:
  1) nosi nazwisko hańbiące albo ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka,
  2) w okresie czasu od dnia 1 września 1939 r. do dnia 9 maja 1945 r. przybrane imię nazwisko (pseudonim wojskowy), pełniąc służbę w Wojsku Polskim, armii sprzymierzonej, polskiej formacji wojskowej, oddziale partyzanckim niepodległościowo-demokratycznym, grupie bojowej organizacji niepodległościowo· demokratycznej, prowadzącej walkę z najeźdźcą niemieckim, i wypełniał gorliwie swe obowiązki,
  3) przybrał inne nazwisko (pseudonim konspiracyjny) w związku z udziałem w podziemnej walce z najeźdźcą niemieckim.
  4) używał innego nazwiska (pseudonimu osłaniającego) celem uchronienia się przed aktami gwałtu najeźdźcy niemieckiego lub jego popleczników,
  5) nosi nazwisko o brzmieniu niepolskim,
  6) nosi nazwisko, które ma formę imienia,
  (3) nowe nazwisko zastępuje dotychczasowe. W przypadkach wymienionych w ust. (2) pkt. 2, 3, 4, na wniosek strony nazwisko dotychczasowe pozostanie obok nowego na pierwszym lub drugim miejscu.

  Art. 4. (l) Podanie o zmianę nazwiska winno być zgłoszone do władzy administracji ogólnej l instancji; w której okręgu petent ma miejsce zamieszkania. Jeżeli petent nie posiada na obszarze Rzeczypospolitej miejsca zamieszkania, właściwą jest władza ostatniego miejsca zamieszkania w kraju, a jeśli tego brak – właściwą władzę wyznacza Minister Administracji Publicznej.
  (2) Jeśli kilku członków tej samej rodziny wnosi podanie o identyczną zmianę nazwiska, może ono być wniesione, do którejkolwiek władzy spośród tych, które są właściwe do przyjęcia jednego z podań.

  Art. 5. Ministrowie Administracji Publicznej i Sprawiedliwości ustalą w rozporządzeniu wykonawczym, jaki organ – opieki społecznej może wnosić w imieniu dzieci – nieznanych rodziców oraz dzieci opuszczonych podanie o zmianę nazwiska…

  Art. 6. (1) Władza administracji ogólnej I instancji przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w szczególności ustali, z jakich pobudek strona ubiega się o zmianę nazwiska.
  (2) Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, prośba wraz z wynikiem tegoż będzie odesłana władzy orzekającej art: 2 ust. (1) – (3), chyba że władza administracji ogólnej instancji jest władzą orzekającą w .sprawie. art; 2 ust. (4).

  Art. 7. Władza odmówi zmiany nazwiska: a) jeżeli strona ubiega się o nazwisko historyczne lub wsławione na polu kultury, działalności politycznej, społecznej lub wojskowej, b) gdy zachodzi uzasadniona obawa, że strona ubiega się o zmianę nazwiska w zamiarze ułatwienia sobie działalności, przestępczej o uprawiania nieuczciwej konkurencji lub też w zamiarze uchylenia się od odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

  Art. 8. (1) Zmiana nazwiska rozciąga się na żonę osoby, której nazwisko ulega zmianie chyba, że na zmianę się nie zgodzi.
  (2) Zmiana nazwiska rozciąga się na niepełnoletnie dzieci strony noszącej to samo nazwisko i na niepełnoletnie dzieci przysposobione.

  Art. 9. (1) Władza orzekająca (art. 2) zarządza wpisanie zmiany nazwiska do ksiąg urodzeń i małżeństw na marginesie aktu stanu cywilnego, a także zawiadamia właściwe według miejsca zamieszkania i pobytu danej osoby władze, prowadzące ewidencję ludności i ewidencję wojskową, oraz władzę skarbową, ponadto zaś władzę prowadzącą rejestr karny.
  (2) Władza orzekająca (art. 2) poda o zarządzonej zmianie – nazwiska do publicznej wiadomości na koszt osoby zainteresowanej w drodze ogłoszenia w poczytnym piśmie miejscowym.
  (3) Władza orzekająca zaniecha zarządzenia wpisu, zawiadomienia i ogłoszeń przewidzianych w ust. (1) i (2), jeżeli za tym przemawiają ważne powody.
  Zmiana imion.

  Art. 10. (1) Art. 3 ust. (1) i (3), Art. 46, 7 pkt b) i 9. mają zastosowanie do zmiany imion o.
  (2) Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy imię osoby ubiegającej się o zmianę 1) wykazuje cechy, przewidziane wart. 3 ust. (2) pkt 1 i 5 co do nazwisk,
  2) zostało przez nią przybrane w warunkach, o których mowa wart, 3 ust. (2) pkt 2, 3, 4,
  3) jest imieniem zdrobniałym, które nie usamodzielniło się,
  4) jest imieniem, które stanowi neologizm i nie weszło do zasobu imion używanych,
  5) jest imieniem będącym z istoty swej nazwiskiem,
  (3) Jeżeli zmiana imienia następuje równocześnie ze zmianą nazwiska, zezwolenia udziela władza, wskazana w art. 2 ust . (1)- (4).
  Przepisy szczególne o niektórych pseudonimach.

  Art. 11. (1) Osoby, o których mowa w art. 3 ust. (2) pkt :1, 3 i 4 mogą złożyć prośbę o zmianę nazwiska, bądź, imienia i nazwiska najpóźniej do dnia 31 grudnia 1947 r.
  (2) Osoby, które nie skorzystają z uprawnienia, przewidzianego w ust. (1), obowiązane są do złożenia: wobec władz administracji ogólnej I instancji oświadczenia o powrocie do swych dotychczasowych imion i nazwisk i do udowodnienia swej tożsamości. Władza administracji ogólnej I instancji wyda decyzję ustalającą tożsamość.
  (3) Osoby, które złożyły prośbę w terminie przewidzianym w ust. (1), mogą nadal używać pseudonimu do czasu prawomocnego ukończenia postępowania w sprawie. Władza przyjmująca podanie (art. 4) wyda petentowi stosowne zaświadczenie.
  (4) Zstępni nieżyjących żołnierzy lub uczestników akcji konspiracyjnej, wymienionych w art. 3, ust. (2) pkt 2 i 3 mają prawo do zmiany nazwiska na pseudonim wojskowy lub konspiracyjny, przybrany przez ich zmarłych wstępnych, stosownie do przepisu art: 3 ust. (2) pkt 2) i 3) …
  Ustalanie nazwisk.

  Art. 12. (1) Jeżeli zachodzą wątpliwości co do brzmienia lub pisowni nazwiska obywatela polskiego lub osoby, nie posiadającej żadnej przynależności państwowej (bezpaństwowca), zamieszkałej lub mającej miejsce pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, władza wskazana w art. 1 ust. (6), może ustalić nazwisko na żądanie zainteresowanego „lub z urzędu, przy czym orzeczenie takie ma moc, powszechnie obowiązującą”. Przepisy art. 4, 6, 8 i 9 mają odpowiednie zastosowanie.
  (2) Gdy w postępowaniu wszczętym na wniosek zainteresowanego decyzja zależy od rozstrzygnięcia pytania wstępnego z dziedziny prawa familijnego, władza orzekająca art. 2 ust. (6), może zawiesić postępowanie na wniosek lub z urzędu i odesłać wnioskodawcę na drogę sądową celem wyjednania rozstrzygnięcia tego pytania wstępnego.
  (3) Gdy przedmiotem postępowania sądowego jest prawo do używania nazwiska, postępowanie to ulega zawieszeniu na żądanie władzy orzekającej art. 2 ust. (6), do czasu ustalenia nazwiska stosownie do przepisu ust. (1).
  Nadawanie imion i nazwisk.

  Art. 13. Dzieciom nieznanych rodziców i osobom dorosłym niewiadomego pochodzenia nadaje nazwisko władza, wymieniona w art. 2 ust. (1), imię zaś władza; wymieniona w art. 2 ust. (5).

 2. Podlecki, Gawrońskiego kontra Obywatelski Ruch Oporu , określany jako „ABW ejda ojda”2014-01-09 23:30
  Takie (cyt.z oświadczenia Gawrońskiego)”dokonywanie politycznych czynności sprawczych przez władzę ustawodawczą danego kraju na obszarze innego kraju narusza jego suwerenność.” i to wielokrotne jest na koncie Lecha Kaczyńskiego, wielbionego w tym oświadczeniu (wcześniej Gawroński prowokacyjnie ostro krytykował na FB L.Kaczyńskiego)przez Gawrońskiego a uzurpatorskiego prezydenta oraz uzurpatorskich rządów ostatnich lat, a np. Komorowskiego w komenatarzach na FB nazywał „UZURPATOREM”
  To obecne cyt.: Usiłowanie lub dokonywanie politycznych czynności sprawczych przez władzę ustawodawczą danego kraju na obszarze innego kraju narusza jego suwerenność.” jest więc KOLEJNYM AKTEM NARUSZENIA SUWERENNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ!
  Dlaczego dopiero teraz pan Gawroński próbuje zaistnieć a gdzie był wcześniej?

  Doskonale wiecie,że takie oświadczenie skierowane do Polaków, również pochodzenia ydowskiego jest jedynie prowokacją i naśmiewaniem się z tragicznego położenia Narodu Polskiego, który został okradziony ze wszystkiego a mniejszość ydowska upaja się już utworzeniem Judeopolonii.

  To jest Wasza cyniczna, agenturalna gra zgodna z Protokółem Mędrców Syjonu, gdzie jest wskazanie: aby uwiarygodnić Żyda należy nazwać go pariotą Polakiem, nawet odwołującym się do Boga a rodowitych Polaków,Słowian nazywać agentami Mosadu albo,(cytat z komentarza Gawrońskiego)”grupa Inicjatywna ABW ejda-ojda”
  Typową cechą Chazarów jest więc posądzanie Polaków że są Ydami i nie zwarzanie na argumenty drugiej strony a jedynie atak personalny !

  Jak śmie Gawroński i Podlecki, którzy doskonale znają działalnośĆ Bejda i Wojda w obronie polskości i Polski tak beszczelnie posądzać o agenturalną działalność, kiedy jako prawdziwi agenci,doskonale wiedzą, że to jest wierutne KŁAMSTWO!

  Wcześniej nawet popierali nasze działania a teraz w decydującym momencie nas zaatakowali.
  To oznacza, że oni wiedzą więcej niż my co znaczy przyjazd knessetu do Polski.
  To oświadczenie to ICH rytualny taniec czy kukułcze jajo ?

  Gdy skończy się talmudyczna jurysdykcja,która teraz daje im poczucie bezkarności w opluwaniu obrończyń Narodu POlskiego a skończy się niebawem, doścignie ich inna jurysdykcja niż talmudyczna.

  Uwaga: powyższa treść była komentarzem na blogu M. Podleckiego:monitor polski, lecz została usunięta tak jak i inne komentarze Marii Bejda w tym i oświadczenie na okoliczność pomówień i zniewagi autorek petycji PE 0578 2012 przez dziennikarza Rafała Gawrońskiego, prezesa Stowarzyszenia Ziemiańskiego.

 3. Łowicz, 06.01.2014r.

  Oświadczenie
  na okoliczność pomówień i zniewagi autorek petycji PE 0578/2012, M.Bejda i T. Wojda, przez dziennikarza Rafała Gawrońskiego, prezesa Stowarzyszenia Ziemiańskiego.

  Na stronie internetowej Facebook, na profilu Rafała Gawrońskiego ukazała się oszczercza informacja jakoby list do Wicepremiera J.Piechocińskiego, nazwanego przez niego “mordercą”, był dowodem działalności na rzecz okupanta ydowskego, gdy faktycznie domagamy się od J.Piechocińskiego by stanął z odwagą i godnością po stronie ciemiężonego Narodu Polskiego poprzez podjęcie honorowej decyzji, oczekiwanej przez Naród Polski poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji, cyt.:
  “1) o udowodnionym sfałszowaniu wyborów parlamentarnych w 2011r. przez K.Puzynę, z udziałem T.Wojda i
  M.Bejda: “Protest wyborczy 2011, skarga do European Court of Human Rights, wybory 2011 w Polsce, Wybory
  fałszowane informatyką od roku 2004, http://umtsno.blogspot.de/2013/03/wybory-faszowane-informatyka-od-roku.html
  2) o udowodnionym przez T. Cichockiego: http://www.tcichocki.pl
  dokonaniu zamachu stanu przez elity polityczne w Polsce, działające na zlecenie sił wrogich Narodowi Polskiemu
  3) o ustąpieniu z zajmowanego stanowiska Ministra Gospodarki i Wiceprezesa Rady Ministrów
  4) o zerwaniu koalicji PSL z PO “ / koniec cytatu.
  Oto poniżej obrażliwy tekst skopiowany z profilu na facebook :
  Rafal Gawronski udostępnił link.
  4 godz. temu · Edytowany
  Usunałem z listy znajomych teresę wojdę i marię bejdę za działalność na rzecz okupantów Polski oraz pomawianie Polaków i promowanie osobników umożliwiających zakup firm Polskich przez koncerny judeo-satanistów m.in z Francji. Ten list jest najlepszym przykładem jak uzywając słów uzurpator; okupacja czy inne robi się mętlik w głowach Polaków. Nazywanie mordercy Szanownym Panem i niczym nie uzasadniony krytycyzm polegajacy na oszczerstwach i fałszu intelektualnym niedawnego oświadczenia Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce w sprawie wykonywanie na terenie Rzeczpospolitej politycznych czynności sprawczych przez parlament izraela jednoznacznie ujawnił charkter działalnosci tych osobniczek ! Fałszowanie wyników wyborów są już dawno zostało ujawnione, a zwracanie się taką formą do osobnika który skorzystał z fałszowanych wyborów to de facto robie wody z mózgu Polakom! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  Absurdalne i obrażliwe jest posądzanie nas o “promowanie osobników umożliwiających zakup firm Polskich przez koncerny judeo-satanistów m.in z Francji.” Jest to przed wszystkim atak wymierzony przeciwko Panu Tadeuszowi Cichockiemu, który udowodnił dokonanie zamachu stanu w Polsce, co jest zawarte w rozpowszechnianych przez nas informacjach.

  W sytuacji gdy wszystkie dziedziny gospodarki w Polsce, od czasów “zdrady magdalenkowej” zostały przekazane przez uzurpatorów w ręce światowych elit żydowskich, wszyscy Polacy stali się ofiarami i jednocześnie wspierającymi te wrogie siły, dążące do depopulacji ludności świata. Już nawet zakup napoju coca-cola czy żywności w sieci Mc Donalds jest wspieraniem tych elit. http://saive.com/911/PHOTOS/bilderberg-Network.jpg
  Po likwidacji rodzimych firm miliony Polaków w Polsce i na świecie zmuszonych zostało do zatrudnienia się w ydowskich korporacjach. Poprzez opłaty za wodę, nawet za tę skażoną toksycznymi dodatkami jak lit, fluor, chlor, arsen itp. Polacy wspierają firmy z Izraela. http://www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/
  Tysiące Polaków korzysta ze służby zdrowia przejmowanej przez lekarzy oraz właścicieli prywatnych klinik, przychodni i szpitali, przybyłych z Izraela w ramach porozumień między władzami Polski i Izraela.

  Po naszej konstruktywnej krytyce oświadczenia pana Gawrońskiego a nie jego osoby, w kwestii przyjazdu delegacji parlamenentu izraelskiego, ku naszemu zaskoczeniu, nastąpił powyżej cytowany atak pod naszym adresem.
  http://rafzen.wordpress.com/2014/01/04/oswiadczenie-dotyczace-naruszenia-suwerennosci-polski-przez-izrael/

  Skierowanie przez R.Gawrońskiego oświadczenia do osaczonego, zniewolonego Narodu Polskiego, zamiast ostrego protestu do władz Izraela w związku z planowaną na 27 stycznia 2014r. wizytą Knessetu w Polsce jest niedopuszczalnym błędem i wskazuje na celowe ignorowanie tragizmu sytuacji.
  Nawiązywanie w tym konteście do byłego prezydenta L.Kaczyńskiego, który przypieczętował okupację Polski przez siły wrogie Narodowi Polskimu poprzez podpisanie traktatu lizbońskiego i porozumień z władzami Izraela dowodzi działań w interesie okupanta.

  Dyskredytowanie nas, jako Polek ostrzegających Naród Polski przed podstępnie wprowadzanymi niebezpieczeństwami dla zdrowia i życia Polaków oraz istnienia Narodu Polskiego i państwa Rzeczypospolita Polska wskazuje na celowe działanie wrogich sił. Jednocześnie jest to testowanie Polaków na ile pozwolą się zmanipulować przez wypromowanych w mediach, rzekomych ofiar systemu jak Rafał Gawroński i jego otoczenie, pretendujących do roli elity narodowej.
  Poniżej przykład komentarzy pod oświadczeniem R. Gawrońskiego, ze strony “ Kocham Polskę”.
  .https://www.facebook.com/groups/173389426019703/723000761058564/?comment_id=723112554380718&notif_t=like
  Maria Bejda Obrażanie osób krytykujących w talmudyczny sposób, odbieranie prawa głosu to kompromituje panów, ktorzy pretendują do miana dżentelmenów. Jako Petycjonariuszka Parlamentu Europejskiego upominajaca sie o prawa Narodu Polskiego mam bezwzględne prawo głosu w kwestiach dotyczacych spraw Narodu POlskiego i Polski, Ojczyzny Narodu Polskiego !!!
  4 stycznia o 23:43 · Lubię to!
  Maria Bejda Nie ważcie się demonstrować z krzyżami przed zydami ! Dość znieważania krzyża i robienia agenturalnego, pod dyktando okupanta, teatru z krzyżami !
  4 stycznia o 23:50 · Lubię to!
  Maria Bejda NIE WOLNO PODPUSZCZAĆ BEZBRONNYCH POLAKÓW Z „MOTYKAMI” NA DRONY !!!! Naród Polski ma swój rozum i już bojących się ydów i ich kolaborantów jest w stanie wykurzyć poprzez rózne formy obrony koniecznej ale adekwatnej do ich podstępu !
  WON KNESET !!!! OSTRACYZM WOBEC OKUPANTA I KOLABORANTÓW, UZURPATORÓW JEST FAKTEM

  Czy dziennikarz polonijny Rafał Gawroński to napewno Gawroński czy jak Wojciech Jaruzelski, którego matka nie rozpoznała jako własnego syna ?
  http://niezalezna.pl/46048-jaruzelski-bez-fikcji-zobacz-jesli-chcesz-poznac-prawde
  Poniżj cytaty z komentarzy pod artykułem “Jaruzelski bez fikcji …”
  “Tylko, że ta „matka” pani Jaruzelska(znała się z moją Babcią, rodziną) nie rozpoznała w nim swego syna, zażyczyła sobie u księdza w swej parafii, by na Jej pogrzebie ta zbrodnicza, bandycka sowiecka matrioszka nie była, więc ksiądz go wyprosił, to żadna tajemnica. „Siostra” także z nim nie utrzymuje kontaktu bo wie kto on a chce jeszcze żyć. A grób „ojca” odwiedził by się nadal uwiarygadniać jako Jaruzelski. On całe życie nie pije alkoholu, bo alkohol rozwiązuje języki i mógłby się nieświadomie wygadać kim jest na prawdę, pociągany za język. Jego nadzorcą z ramienia Smierszy, NKWD, IW jest druga sowiecka zbrodnicza, bandycka matrioszka z plutonów egzekucyjnych Kiszczak, “ (koniec cytatu z komentarza pod artykułem: Jaruzelski bez fikcji, zobacz jeśli chcesz poznać prawdę”.

  “Jaki Jaruzelski? pisałem już o tym, nie raz nie raz na tym portalu na podstawie dokumentów rodziny, będącej na Syberii z rodziną prawdziwych Jaruzelskich, etc… To Wolski a tak na prawdę sowiecka matrioszka Marguilus syn żydowskiego szewca, z żoną z przydziału po koledze pułkowniku, któremu groził śmiercią za powiedzenie prawdy o nim i o żonie z przydziału. Polecam książkę Skwarczyńskiego, kto stoi za mordem Jaroszewicza i Solskiej pt. „Jak zabiłem Jaroszewiczów”. Odbyło to się na polecenie tej matrioszki Marguilusa vel Wolskiego vel Jaruzelskiego!!!Bał się dekonspiracji wszystkich matrioszek, nie tylko jego, co chciał zrobić Jaroszewicz, ponieważ posiadał akta o nich zdobyte w Radomierzycach, akta wywiadu niemieckiego, SS i Gestapo, chciał pewnie zarobić? lecz śmierci nie przewidział, za wcześnie ujawnił zamiar Roliński piszący o nim książkę, więc zapadł wyrok wydany przez Marguilusa – uciszyć na wsiegda! “

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Za dużo jest niejasności w sprawie prześladowania Rafała Gawrońskiego.
  Czy nagrania z krzyżem przed więzieniem są dowodem na pobyt w tym więzieniu ?
  Czy telefoniczne relacje rzekomo z więzienia nie mogą być sfingowane?
  Dlaczego Gawroński broni tylko znaku krzyża a nie zasad wiary i Kościoła Katolickiego przed judeizacją?
  Nie przyjmuje on do wiadomości informacje o masowej podmianie w Polsce krzyży na znaki najgroźniejszej sekty scjentologów i innych symboli religijnych na judaistyczne.
  Na temat tej podmiany krzyży informacje; w komentarzach pod nickiem “riama” ,” Usopal twardo broni Cholochera i wzywa na Marsz Niepodległości “ http://eugeniuszsendecki.neon24.pl/post/100927,usopal-twardo-broni-holochera-i-wzywa-na-marsz-niepodleglosci

  Co kryje się za taką kuriozalną informacją, cyt.:
  “Rzecznik prasowy Służby Więziennej płk. Luiza Sałapa stwierdziła, że ma w ręku oświadczenie podpisane przez Rafała Gawrońskiego, że aresztowany nie chce by jego miejsce pobytu zostało ujawnione” / źródło:
  http://monitorpolski.wordpress.com/2010/08/03/rzecznik-wieziennictwa-luiza-salapa-gawronski-nie-chce-by-jego-miejsce-pobytu-zostalo-ujawnione/
  Czy więźniowie mogą mieć życzenia a może jeszcze apartamenty i wczasy we Włoszech?
  Bezwzględnie Polacy mają prawo wiedzieć kto rości sobie prawo wyłącznego stawania w obronie Narodu Polskiego przed judeo-satanistami, z równoczesnym talmudycznym atakiem na bezkompromisowe i niezależne obrończynie Narodu Polskiego, odpierające kolejny atak sił wrogich Narodowi Polskiemu, które przejęły już wszystkie dziedziny życia w Polsce, łącznie z pomnikiem Dmowskiego i jego spuścizną. http://www.youtube.com/watch?v=Li6_PtDSioM “OCZEKUJĄC ROSYJSKIEGO AMBASADORA PRZY POMNIKU DMOWSKIEGO.”

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu
  OBYWATELSKI RUCH OPORU
  http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
  http://niezaleznatelewizja.pl/2013/06/otwarte-forum-tematyczne-6-07-2013/
  http://niezaleznatelewizja.pl/2013/06/stop-nowemu-porzadkowi-swiata-12-06-2013/

  Protest wyborczy 2011, skarga do European Court of Human Rights, wybory 2011 w Polsce: Wybory…
  umtsno.blogspot.com
  25 listopada 2011 r. Wniosek do Sądu Najwyższego o policzenie ręczne głosów oddanych w Wyborach 2011 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pozostał "bez dalszego biegu". Możliwa manipulacja wyczytywania wyników z bazy danych, stała się przez decyzję "SN" dowodem OSZUSTWA WYBORCZEGO sądu i rząd…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.