Poniżej treść listu wysłanego do redakcji Gazety Wyborczej w Białymstoku oraz w Warszawie.

„Wzywam do natychmiastowego usunięcia pomówień i znieważania publicznego odkrytego dziś na waszym portalu www.bialystok.wyborcza.pl/, a umieszczonych tam przez niejakiego Macieja Chołodowskiego.
https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,29345178,prowadzacy-niezalezne-media-podlasia-pisal-o-banderowskiej.html

Naruszenie dóbr osobistych przez OMZRIK na ich zakłamanym profilu Facebook nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość.
OMZRIK do prokuratury zgłosił „fejkowe” konto założone prawdopodobnie przez Konrada Dulkowskiego w celu zdyskredytowania naszej redakcji za artykuły na temat ich działalność polegającej na ciągłych wyłudzeniach pieniędzy od zmanipulowanego społeczeństwa. Konrad Dulkowski był postawiony w stan oskarżenia razem ze szwagrem, Rafałem Gawłem za oszustwa (skazany na dwa lata, ukrywa się prawdopodobnie w Irlandii). W tej chwili toczy się śledztwo przeciwko Konradowi Dulkowskiemu za oszustwa, a prowadzi je białostocka prokuratura. Proponuje zmienić  informatorów.
Natomiast by móc twierdzić publicznie iż, facebookowe konto „Jacek Porosa” należy do naczelnego redaktora Niezależnych Mediów Podlasia, trzeba to powiązanie udowodnić i mieć prawomocny wyrok. Oskarżając publicznie nasze wydawnictwo i moją osobę musicie posługiwać się faktami, nie pomówieniami. Rzetelność dziennikarska została w tym artykule całkowicie pominięta, a manipulacja sięga zenitu!

(Uruchomiona został zrzutka na pomoc prawną poszkodowanym przez omzrik Dulkowskiego i Gawła https://zrzutka.pl/2w837h)


Redaktorowi Maciejowi Chołodowskiemu chyba nie jest znane prawo prasowe obowiązujące w Polsce, więc mu je przypomnę.

Art. 12. – [Staranność i rzetelność w działalności dziennikarskiej] – Prawo prasowe. Dz.U.2018.1914 t.j.Akt obowiązujący Wersja od: 5 października 2018 r.

Dziennikarz jest obowiązany:
1) zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło;
2) chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie;
3) dbać o poprawność języka i unikać używania wulgaryzmów.

Daję wam 24 godziny na osunięcie tych pomówień i zniewagi z przestrzeni publicznej, oraz zamieszczenia sprostowania i przeprosin przez Macieja Chołodowskiego. na stronie głównej białostockiego oddziału Gazety Wyborczej: www.bialystok.wyborcza.pl
Jeżeli to nie nastąpi wejdę na drogę sądową z art. 24. – [Ochrona dóbr osobistych] – Kodeksu cywilnego
Art.  24.  [Ochrona dóbr osobistych]
§  1.  Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

oraz z art. 212. – [Zniesławienie]
„§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.”

oraz z art. 216. – [Zniewaga] – Kodeks karny.
§  1.
Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§  2.
Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Białystok, 7 luty 2023 roku, godzina 13:16

Redaktor Naczelny Jacek Porosa www.niezaleznemediapodlasia.pl