tort POTa prosta opowieść to chyba kwintesencja arogancji władz które zamiast służyć obywatelom chcą zagarnąć jak najwięcej kasy i przywilejów dla siebie i swoich znajomych.
Wojewoda Podlaski Maciej Żywno będąc organizatorem „Konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2013” http://www.bialystok.uw.gov.pl/Inicjatywa+Spoleczna+Roku kreuje się na kogoś kto wspiera organizacje pozarządowe.
Faktycznie wspiera tylko wybrane osoby i organizacje np. swoją żonę, która dzięki dużym dotacjom zamiast skutecznie rozwiązywać problemy stwarzane przez rządy partii jej męża na nich zarabia.
Możemy więc zobaczyć np. w telewizji jak wojewoda wręcza wybranym osobom i organizacjom nagrody, a wybrani zażerają się tortem itp.
Wojewoda Podlaski Maciej Żywno nie podejmuje natomiast żadnych działań kontrolnych gdy jego były szef Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski bezprawnie niszczy rzetelne i prawdziwie pozarządowe organizacje, np. Federację Zielonych, która ujawniła np. nielegalną budowę Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku (Prezydent Białegostoku będą jednocześnie wykładowcą Uniwersytetu jako osoba nie będąca bezstronną nie miał prawa podejmować w tej sprawie żadnych decyzji), bądź wbrew prawu blokując założenie Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Tego typu rzetelne i prawdziwie pozarządowe organizacje nie mogą oczywiście liczyć na nagrody, dotacje, lokale itp. co przypomina białoruskie standardy władzy.
Postanowiłem więc dnia 16.03.2014 r. zapytać jaki jest koszt tej szopki: nagród, poczęstunku, telefonów, organizacji, korespondencji itp. Ku mojemu zdziwieniu Podlaski Urząd Wojewódzki w piśmie NK-III.142.30.2014.KZ z 27.03.2014 r. najpierw mnie okłamał pisząc: „Podlaski Urząd Wojewódzki nie zawierał w związku z organizacja konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2013 żadnych umów, w związku z czym nie posiada rozliczeń czy faktur”.
Lecz na mój ponowny wniosek o informację publiczną w odpowiedzi do pisma NK-III.142.30.2014.KZ z 30.04.2014 r. Podlaski Urząd Wojewódzki dołączył kopie 3 faktur na kwoty: 499,45 zł (tort), 1500 zł (poczęstunek), 2099,61 zł (statuetki, nagrody). Razem: ponad 4 tysiące złotych bez innych kosztów (telefony, korespondencja, organizacja), które prawdopodobnie ukryto w ogólnych kosztach funkcjonowania urzędu.
Wojewoda Podlaski Maciej Żywno tak zdenerwował się całą sytuacją, że na spotkaniu PO z wyborcami w ramach kampanii wyborczej do Europarlamentu 16.04.2014 w restauracji Odessa w Wysokiem Mazowieckim po serii moich trudnych pytań straszył mnie nawet procesem, co gorsza okazało się że prawdopodobnie prowadzi kampanię wyborczą w godzinach pracy, bowiem aby zgodnie z przepisami dojechać z Białegostoku do Wysokiego Mazowieckiego (około 60 km) na spotkanie o godz. 16 musiał opuścić Podlaski Urząd Wojewódzki przed godziną 15.
Jeszcze gorzej zachował się Urząd Marszałkowski w Białymstoku, który na mój wniosek z 13.05.2014 r. o informacje na temat konkursu „Podlaska Marka Roku” o co najmniej dyskusyjnej roli promocyjnej – koszty, zasady finansowania, kopie rachunków, faktur, umów zleceń/o pracę/dzieło/praw autorskich, kosztorysy, i na którym co roku widzimy m.in. Marszałka Województwa Podlaskiego opychającego się na bankietach w ogóle nie odpowiedział w ustawowym 14 dniowym terminie, po czym pismami z 10.07.2014 r. i 12.08.2014 r. odmówił w/w informacji.
O w/w faktach, które stanowią podstawę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zawiadomiłem pisemnie Prokuraturę w Białymstoku, która niestety chroni tego typu przestępczą działalność poprzez odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania, która to przekazała sprawę białostockiej policji, znanej z podobnych działań oraz że otrzymuje pieniądze od lokalnych władz na np. zakupy samochodów, remonty komisariatów itp.
Art. 23 Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej. „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”
Art. 231. § 1. Kodeksu Karnego: „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”
Art. 18. § 3. Kodeksu Karnego: „Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.”
Rafał KosnoRafał Kosno – Prezes Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku www.zieloni.republika.pl www.bstok.fora.pl