Czy w Polsce mamy do czynienia z władzą okupacyjną?

Tadeusz-Cichocki-113x150…Rodacy nadchodzi czas rozliczenia wszystkich uzurpatorów, zdrajców, sprzedawczyków, sabotażystów i kolaborantów często ukrywających się pod polsko brzmiącymi nazwiskami i fałszywymi życiorysami, którzy obłudnie pod płaszczykiem polityki miłości z uśmiechem na twarzach i w pięknych, nowiutkich, skrojonych za nasze pieniądze garniturkach działają na naszą szkodę w każdy możliwy sposób…

 

Dzisiaj publikuję w obszernym fragmencie bardzo mocny list otwarty Tadeusza Cichockiego, ubiegającego się o status niezależnego kandydata na Prezydenta RP.  Uważam, że warto zapoznać się z publikacjami wyżej wymienionego, bowiem prezentuje on bardzo ciekawy program uzdrowienia Państwa Polskiego ( http://www.tcichocki.pl/DoNaroduPolskiego.pdf ), a także, o czym mowa poniżej, udowadnia, że obecna władza w Polsce sprawowana jest nielegalnie.
Jak dotąd nikt nie obalił jego tez, co gorzej, jego listy są ignorowane, tak jakby nie był on suwerenem – obywatelem RP. Samo to jest działalnością kryminalną, bowiem każdy obywatel posiada pewne prawa, które muszą być prawnie respektowane.
Z taką sytuacją spotykaliśmy się zresztą wielokrotnie, co potwierdzało by tezę autora, że mamy do czynienia z władzą okupacyjną. Niestety, musiałem ocenzurować  list „Do Narodu Polskiego”, gdyż nie chcę być oskarżony o próby siłowego usunięcia rządu. Otrzymałem go mailem od dr Piotra Beina.
Listy otwarte i inne publikacje w całości dostępne są na stronie Tadeusza Cichockiego: http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm

Tadeusz CICHOCKI                                                        Piaseczno, dn. 27 lipca 2013 r.
Ul. Radosna 1,  05-500 Piaseczno
Tel./fax.: (22) 756-16-41,  Tel.: 728-203-767
E-mail: tcichocki@tcichocki.pl
www.tcichocki.pl

Do Narodu Polskiego
List otwarty

W nawiązaniu do listu otwartego “Zamach stanu w Polsce” z dn. 25 kwietnia 2013 r.  (dostępny na http://www.tcichocki.pl/Zamach_stanu_w_Polsce-List_otwarty.pdf) informuję:

– Sąd Najwyższy i Prokuratura Generalna potwierdziły jego odbiór w dniu 30.04.2013 r.
– Sąd Najwyższy do dnia dzisiejszego nie udzielił żadnej odpowiedzi (!).
– Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście odmówiła wszczęcia śledztwa oraz  przyjęcia zażalenia (!).
– Dnia 31.07.2013 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia odbędzie się  posiedzenie Sądu w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście o odmowie przyjęcia zażalenia.
– Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota jest w trakcie rozpatrywania sprawy.

Suweren, jako władza zwierzchnia w Polsce (Art.4, ust. 1 obowiązującej Konstytucji RP) ma niepodważalne prawo żądać dowodów na potwierdzenie zgodności oficjalnych wyników wyborów powszechnych, uchwał Sądu Najwyższego w sprawach ważności wyborów i protokołów Komisji Wyborczych z wolą większości wyborców biorących udział w wyborach. Obowiązkiem Sądu Najwyższego i innych organów było, więc ich dostarczenie.  Pomimo wystosowanych przeze mnie wezwań i upłynięcia wskazanych terminów do chwili obecnej nie dostarczono ich suwerenowi ani nie udzielono jakiejkolwiek odpowiedzi(!).

W tej sytuacji należy stwierdzić, że:

1. Uchwały Sądu Najwyższego stwierdzające ważność wyborów podjęte zostały w sposób bezpodstawny (!!).
2. Suweren nie ma podstaw do uznawania oficjalnych wyników wyborów za zgodne z prawdą – wolą wyborców i prawem – Art. 4, ust. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
3. Wszystkie organa władzy w Polsce funkcjonują w sposób nielegalny (!!).

Skoro niedozwolone jest kierowanie pojazdem mechanicznym bez odpowiednich uprawnień to w żadnym przypadku nie można tolerować kierowania państwem – reprezentowania Narodu Polskiego bez okazania legitymacji społecznej – udokumentowanej zgody wyborców.

Uzurpatorzy urzędujący w konstytucyjnych organach władzy prawdopodobnie celowo ignorują wezwania, nie podejmują merytorycznego dialogu i okazują bezczynność w sprawie proponowanej przeze mnie nowelizacji prawa wyborczego z nadzieją, że:

4. Przeprowadzanie wyborów powszechnych, których wyniki byłyby w sposób udokumentowany zgodne z wolą suwerena nie będzie możliwe również w przyszłości (!!!).

Ze względu na fakty: obsadzenie wszystkich decyzyjnych stanowisk w najwyższych organach, urzędach, sądach, resortach siłowych, …, przez ludzi nielegalnie sprawujących władzę, ignorowanie wszelkich inicjatyw społecznych oraz wezwań do dymisji stwierdzić trzeba, że:

5. Suweren pozbawiony został realnych, możliwości odsunięcia od władzy wrogich Narodowi Polskiemu i działających na jego szkodę uzurpatorów w sposób pokojowy.

6. Jedyną możliwością, jaką uzurpatorzy pozostawili Polakom na przywrócenie normalnych warunków życia i funkcjonowania państwa jest ich fizyczne [usunięte, M.P.] oraz powołanie nowych, legalnych władz. Koniecznie na bazie nowej i właściwej ordynacji wyborczej.

W normalnych warunkach jestem obrońcą prawa człowieka do życia. Dlatego też wielokrotnie próbowałem doprowadzić do reform drogami pokojowymi. Niestety bezskutecznie, bo byłem ignorowany. Podobnie zresztą jak wiele innych osób, organizacji, Związków Zawodowych, …. Dziś nie żyjemy w normalnych warunkach. Jesteśmy w stanie niewypowiedzianej wojny i podstępnej okupacji realizowanej przez uzurpatorów a polegającej na niewolniczym eksploatowaniu Narodu Polskiego oraz rozgrabianiu i unicestwianiu Polski.

W związku z powyższym a także ze względu na przedagonalny stan państwa, bardzo złe i ciągle pogarszające się warunki życia przeważającej części Polaków, bezczynność lub brak efektywnego przeciwdziałania odpowiednich organów państwa oraz brak perspektyw na poprawę sytuacji, działając w interesie społecznym Narodu Polskiego oraz na podstawie Art.4, ust. 1 i 2 obowiązującej Konstytucji RP

WZYWAM

Polki i Polaków, którzy przyszłość swoją i swych potomków upatrują w wolnej, suwerennej, bezpiecznej, sprawiedliwej, dostatniej i gwarantującej perspektywy rozwoju Polsce do przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy oraz obrony swoich konstytucyjnych i naturalnych praw a także żywotnych interesów Polski.

Korzystając z prawa do bezpośredniego sprawowania władzy (Art.4, ust. 2 Konstytucji RP) oraz w związku z istniejącymi obecnie okolicznościami (bezprawnym przejęciem i sprawowaniem władzy przez uzurpatorów, ich bezpośrednimi i rzeczywistymi, różnymi działaniami na szkodę Narodu Polskiego, ignorowaniem wszelkich pokojowych inicjatyw społecznych zmierzających do naprawy państwa, bardzo złą sytuacją Polski oraz  brakiem innych, efektywnych możliwości jej poprawy) suweren może i powinien podjąć decyzję oraz wprowadzić w życie niezbędne działania obrony koniecznej poprzez:

1. Uznanie wszystkich osób, które nielegalnie, bo bez okazania legitymacji społecznej i wbrew wezwaniom suwerena do ustąpienia z pełnionych funkcji nadal uzurpują sobie prawo do sprawowania władzy za zdrajców, wrogów Narodu Polskiego i  okupantów Polski.

2. Uznanie wszystkich osób współpracujących z okupantami i działających w jakikolwiek sposób na szkodę Narodu Polskiego lub Polski za ich kolaborantów i zdrajców – wrogów Narodu Polskiego.

3. Uznanie prawa (w części działającej na szkodę Polski i Narodu Polskiego) za nielegalne.

4. Skazanie wszystkich okupantów i ich kolaborantów na karę śmierci za dokonanie podstępnego zamachu stanu, nielegalne sprawowanie władzy, ignorowanie władzy zwierzchniej m.in. jej wezwań do ustąpienia z pełnionych funkcji i działanie na szkodę Narodu Polskiego oraz w celu powstrzymania destrukcji Polski.

5. Stworzenie w celu realizowania egzekucji możliwie jak największej liczby [usunięte, M.P.], samodzielnie organizowanych i zarządzanych oddziałów Obrony Koniecznej Narodu Polskiego (OKNP). Skład osobowy – kilka do kilkunastu najlepiej znanych sobie zaufanych osób zdolnych fizycznie do działań bezpośrednich oraz osoby starsze schorowane i młodzież do rozpoznania, inwigilacji, dezaktywacji monitoringu,….

6. Staranne, samodzielne i niezależne przygotowywanie przez każdy z oddziałów OKNP na terenie całej Polski, możliwie jak najczęstszych różnych działań przeciwko wrogom – przedstawicielom władzy okupacyjnej i ich kolaborantom. Ewentualną  współpracę oddziałów przeprowadzać w sposób bardzo rozważny (niebezpieczeństwo  inwigilacji) i jedynie w przypadkach koniecznych.

7. Stopniowe, systematyczne i sukcesywne aż do obalenia okupanta realizowanie [usunięte, M.P.] Takie metody usprawiedliwia fakt dysproporcji np. w uzbrojeniu czy wyszkoleniu.

Realizowanie tego punktu podejmowane powinno być bez dodatkowych wezwań. Każdy z oddziałów OKNP powinien samodzielnie podejmować wszelkie decyzje. Również o optymalnym momencie rozpoczęcia działań. Sugeruję jednak, aby pierwsze działania przeprowadzać po 30 września b.r. oraz po upewnieniu się, że do tej pory działania Prokuratury, Związków Zawodowych i ewentualnie jakieś inne nie przyniosą oczekiwanych skutków: obalenia władzy uzurpatorów i okupantów – wrogów Polski oraz co równie ważne – umożliwienia zgodnego z wolą Polaków i udokumentowanego powołania nowej władzy (w pierwszym rzędzie Prezydenta RP, jako głowy państwa). Okres do wskazanej daty powinien być wykorzystany na tworzenie [usunięte, M.P.] oddziałów OKNP i rzetelne, samodzielne przygotowania do akcji.

8. Powołanie, po obaleniu okupanta, Konwentu Narodowego (w jego skład dopuszczać jedynie rodowitych Polaków o nieposzlakowanej przeszłości) w celu ustanowienia nowego prawa wyborczego (np. wprowadzającego jawność wyborów, likwidującego obowiązek zebrania 100 000 podpisów osób popierających kandydatów na urząd Prezydenta RP, zakaz udziału w wyborach obcokrajowców, …) oraz Narodowej Komisji Wyborczej w celu przygotowania i przeprowadzenia prawdziwie demokratycznych wyborów głowy państwa.

9. Wybranie najlepszego z dostępnych kandydatów na Urząd Prezydenta RP. On powinien zaproponować nowelizację Konstytucji RP oraz kolejne reformy i sposoby ich realizacji. Powinny one podlegać ocenie suwerena w ogólnonarodowym referendum.

W moim przekonaniu nie należy stawiać na partie polityczne, lecz na konkretne osoby. Uważam, że to wybrany w prawdziwie demokratycznych wyborach przez Naród Polski Prezydent RP powinien (na podstawie zapisów nowej Konstytucji) wyłaniać w trybie konkursu ofert i powoływać Prezesa Rady Ministrów. On zaś w ten sam sposób powinien wyłaniać i powoływać poszczególnych ministrów. Przy ich wyborach decydować powinny kompetencje i predyspozycje a nie przynależność partyjna.

10. Nadzorowanie Prezydenta RP oraz reform realizowanych przez ustanowioną władzę.

Wzywam również:

– Wszystkich uczciwych i szlachetnych Polaków, którym leży na sercu dobro ich Ojczyzny i którzy z różnych powodów pracują w urzędach, policji, sądach, straży miejskiej, …, do rezygnacji (na czas obalania uzurpatorów) z pracy/służby i zaniechania wszelkich  kontaktów z władzami okupacyjnymi. Niestety istnieje ryzyko, że w sposób niezamierzony mogliby zostać uznani za kolaborantów.

– Wszystkich zmuszonych do emigracji patriotów polskich do udzielania wszelkiej możliwej pomocy oddziałom OKNP.

Ponadto informuję Ambasady innych państw, że wszelkie zobowiązania i decyzje  obecnych władz okupacyjnych w Polsce są sprzeczne z wolą suwerena – Narodu Polskiego i z tego powodu nielegalne.

UZASADNIENIE

Naród Polski ma prawo i obowiązek obrony swojej Ojczyzny przed grupą ludzi, którzy nielegalnie przejęli władzę i sprawując ją działają na jego szkodę oraz nie zamierzają zaprzestać pomimo wezwań. Nikt za nas nie obroni naszych słusznych praw ani żywotnych  interesów Polski. Stoimy przed kolejną szansą naprawy Polski. To od naszej postawy zależeć  będzie czy jej nie zaprzepaścimy.

Realizacja w/w propozycji jest w moim przekonaniu jedyną drogą umożliwiającą suwerenowi  skuteczne odsunięcie od władzy obłudnych i aroganckich uzurpatorów/agentów,  wprowadzenie nowej i właściwej ordynacji wyborczej, powołanie legalnej władzy oraz  wdrożenie niezbędnych reform.

Zaniechanie ich realizacji pogrążyłoby Polskę, bo nadal umożliwiałoby wrogom Polski „przemycanie” swoich agentów/marionetek do najwyższych organów władzy na podstawie pseudo demokratycznej ordynacji wyborczej i działanie na szkodę Polaków. W żadnym przypadku nie można tolerować bezkarności ludzi działających na naszą szkodę.
Również ze względu na demoralizujący wpływ takiej sytuacji na kolejne ekipy rządzące, składy sędziowskie, ….

Niestety nawet gdyby śledztwo prowadzone przez Prokuraturę powierzone było obiektywnym i kompetentnym prokuratorom to wydaje się, że postawienie przed wymiarem sprawiedliwości zespołu sędziów Sądu Najwyższego, którzy w sposób bezpodstawny, (bo niepotwierdzony dowodami na zgodność z wolą wyborców) uznawali ważność wyborów (przez co narazili Naród Polski na destrukcyjne działania ludzi rzekomo wybranych) i sprawiedliwe ich osądzenie jest w obecnych realiach znikomo prawdopodobne ze względu na „układy” ludzi „władzy”. To samo dotyczy „przedstawicieli” innych najwyższych,  konstytucyjnych organów władzy i partii politycznych.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń (upodobań „władzy”/uzurpatorów do łamania prawa – ignorowania woli władzy zwierzchniej w Polsce i chowania się za plecami policjantów) nie należy też oczekiwać skuteczności planowanych na wrzesień przez Związki Zawodowe zgodnych z „prawem” strajków i demonstracji, choć życzę im jak najlepiej i będę ich wspierać na miarę swoich możliwości.

ZAKOŃCZENIE

Rodacy nadchodzi czas rozliczenia wszystkich uzurpatorów, zdrajców, sprzedawczyków, sabotażystów i kolaborantów często ukrywających się pod polsko brzmiącymi nazwiskami i fałszywymi życiorysami, którzy obłudnie pod płaszczykiem polityki miłości z uśmiechem na twarzach i w pięknych, nowiutkich, skrojonych za nasze pieniądze garniturkach działają na naszą szkodę w każdy możliwy sposób.

Pora skończyć z samo podpaleniami, petycjami, marszami protestacyjnymi, strajkami i wszelkimi innymi zgodnymi z „prawem”, ale niestety nieskutecznymi próbami naprawy Polski. Uzurpatorzy łamiąc zapisy obowiązującej Ustawy Zasadniczej nie respektują zwierzchności Narodu Polskiego. To, dlatego lekceważą petycje, strajki i protesty oraz tworzą ustawy niezgodne z wolą suwerena. Dlatego wbrew woli suwerena ratyfikując Traktat Lizboński zniewalają Polaków, za bezcen wyprzedają majątek narodowy zamiast go pomnażać, w sposób niczym nieuzasadniony zadłużają Polaków, wydłużają wiek emerytalny, odmawiają dymisji i nowelizacji prawa wyborczego, chcieli wprowadzić ACTA, planują likwidację naszej waluty, …, itd., itp. W tej sytuacji jedynie radykalne, zdecydowane i konsekwentne działania mogą przynieść oczekiwane efekty. Mam nadzieję, że wzorem naszych przodków nie zabraknie nam odwagi oraz determinacji.

Być może niektórzy z nas oddadzą życie podobnie jak uczyniło to wcześniej bardzo wielu szlachetnych i wielkich Polaków. Myślę jednak, że lepiej zginąć z honorem w słusznej sprawie niż żyć jak niewolnik „wybrańców” Boga we własnym kraju.

W chwilach zagrożenia Polacy zawsze potrafili wykrzesać z siebie heroizm, rozwagę, konsekwencję i potrafili… działać. Wierzę, że i tym razem tak będzie. Wierzę, że zwyciężymy i tym razem zaprowadzimy porządek w naszej Ojczyźnie oraz wyciągniemy właściwe wnioski wynikające z doświadczeń. Mam nadzieję, że już nigdy więcej nie damy się oszukiwać ewentualnym, kolejnym złotoustym obłudnikom. Tego z całego serca Wam i sobie życzę.

Tadeusz CICHOCKI

P.S. Wszystkich Polaków, którzy zgadzają się z treścią mojego listu proszę o pomoc w jego rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami.

Do wiadomości:

Osoby prywatne, Organizacje Patriotyczne, Związki Zawodowe, Media, Prokuratura Generalna, Ambasady, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Sąd Najwyższy, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, inne.

 

Źródło: www.monitor-polski.pl

One Reply to “Czy w Polsce mamy do czynienia z władzą okupacyjną?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.