NATO-364x243Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy we wspólnych działaniach na terytorium Polski. Regulacja miała być gotowa na Euro 2012.

Głównym celem ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do przepisów unijnych m.in. w sprawie pogłębienia współpracy przygranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości przygranicznej, oraz usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich UE w sytuacjach kryzysowych.

Drugim powodem wprowadzenia regulacji – jeszcze w lutym ubiegłego roku, gdy rząd przyjął założenia do projektu ustawy – była organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 przez Polskę i Ukrainę. – Przedsięwzięcie na tak szeroką skalę wymagać będzie ścisłej współpracy polskich służb ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego z odpowiednimi służbami ukraińskimi oraz innych państw, co w praktyce przekładać się będzie także na prowadzenie wspólnych operacji –wskazywano. Projekt jednak nie powstał na czas, a prace nad nim rozpoczęły się de facto dopiero we wrześniu ubiegłego roku.

Czy obcym wolno strzelać

Projektowany dokument ma umożliwić funkcjonariuszom lub pracownikom państw członkowskich UE, innych państw stosujących dorobek Schengen oraz państw trzecich udział we wspólnych operacjach na terytorium Polski. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Polska będzie potrzebowała międzynarodowej pomocy czy to w postaci interwencji odpowiednich służb, czy też ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępczości, imprez masowych, klęsk żywiołowych, jak i katastrof.

Chodzi o działania prowadzone przez funkcjonariuszy lub pracowników policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i państwowej straży pożarnej.

Wśród proponowanych rozwiązań istotną kwestią są uprawnienia nadawane obcym funkcjonariuszom, w tym prawo do użycia służbowej broni palnej i środków przymusu bezpośredniego. Użycie broni będzie dozwolone w przypadkach uprawnionej obrony siebie oraz innych osób oraz w indywidualnych przypadkach i za zgodą dowodzącego operacją polskiego funkcjonariusza. Jej wykorzystanie musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy o Policji. Projekt zezwala również na użycie przez zagranicznych funkcjonariuszy materiałów pirotechnicznych. I to jednak może odbywać się pod dowództwem i w obecności polskiego funkcjonariusza. W związku z koniecznością znajomości polskiego prawa proponowane są szkolenia dla obcych funkcjonariuszy mających pracować na terenie naszego kraju. W przypadkach nagłych wystarczyć ma przesłanie partnerom wyciągu w języku angielskim z kluczowych dla działania służb przepisów polskich.

Lepsza koordynacja

Projekt precyzuje wymogi co do wniosków o udział obcych funkcjonariuszy w działaniach na terenie Polski. Oprócz informacji o organie państwa wysyłającego wniosek powinny być w nim również uwzględnione informacje o celu i rodzaju wspólnej operacji, przewidywanym okresie pobytu, rodzaju sił uczestniczących, a także rodzaju oczekiwanej pomocy. Wniosek ma zawierać dane personalne oraz stopień funkcjonariusza dowodzącego wspólną operacją. W przypadku państw UE oraz państw stosujących dorobek Schengen ów wniosek może formułować jeden z komendantów głównych: policji, Straży Granicznej, państwowej straży pożarnej, lub szef ABW (pobyt do 90 dni maksymalnie 200 osób). Jeśli czas pobytu jest dłuższy lub liczba funkcjonariuszy jest większa, wniosek taki będzie kierował szef MSW. W przypadku kontaktów z państwami spoza UE i Schengen każdorazowo decydować będzie Rada Ministrów.

Konieczność wprowadzenia proponowanej ustawy uzasadniana jest też tym, że choć obowiązujące umowy i porozumienia oraz akty prawne UE dotyczące współpracy w ochronie porządku publicznego i bezpieczeństwa z innymi państwami w większości przypadków stwarzają podstawy do zapewnienia wsparcia polskich służb porządku publicznego przez siły podobnych służb innych państw, to jednak ta współpraca bywa nieefektywna i niewystarczająca. Powodem jest m.in. brak przepisów, które pozwalałyby na jednoczesny udział we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych funkcjonariuszy lub pracowników zarówno z państw członkowskich UE, jak i państw spoza Unii. Ponadto obecne przepisy wyznaczają tylko ogólne ramy współpracy, zostawiając do dalszych ustaleń wiele szczegółowych kwestii. To zaś skutkuje złą koordynacją wspólnych działań, kierowaniem zbyt małych środków i personelu do wyznaczonych zadań, a także kulejącą współpracą z państwami trzecimi.

Źródło: NASZ DZIENNK

Polecam film tłumaczący działania rządu

http://youtu.be/4k9_7I5PgeM

 

http://sejmometr.pl/sejm_druki/2202449