Strasznie bulwersująca sprawa, a szczególnie teraz kiedy w Polsce mamy taką drożyznę, a emerytury i renty są na głodowym poziomie dla większości uprawnionych. Wcześniejsze podnoszenie cen za miejsce pochówku, a teraz likwidacja nieopłaconych grobów. Panie kapitanie Titanica Tadeuszu Truskolaski, czy biznes na zmarłych to dobra metoda na łatanie dziury w kasie miasta? Inwestowanie w betonowanie miasta zamiast zieleni  już się nie opłaca? A może czas zacząć wspieranie lokalnych przedsiębiorców którzy likwidują działalność w zastraszającym tempie i uciekają z tonącego okrętu jakim jest Białystok?

Poniżej przedrukowany artykuł poruszający bardzo delikatny aspekt wyższości jednej rasy nad drugą. Czy faktycznie Talmud ma tu znaczenie i dlaczego groby narodu wybranego są poza „pazernymi łapami” rady miasta i prezydenta Truskolaskiego?

 

W czasie samorządowej kampanii wyborczej wyszło na jaw, że rządząca Białymstokiem Koalicja Obywatelska wspólnie z radnymi PiS uchwaliła regulamin określający procedurę likwidacji nieopłaconych grobów na Cmentarzu Miejskim.

Za przyjęciem uchwały XXV/369/20 zatwierdzającej regulamin głosowali następujący radni:

Katarzyna Ancipiuk, Katarzyna Bagan-Kurluta, Alicja Biały, Jacek Chańko, Jowita Chudzik, Henryk Dębowski, Jarosław Grodzki, Rafał Grzyb, Katarzyna Jamróz, Piotr Jankowski, Ksenia Jachimowicz, Tomasz Kalinowski, Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, Zbigniew Klimaszewski, Karol Masztalerz, Joanna Misiuk, Marcin Moskwa, Paweł Myszkowski, Stefan Nikiciuk, Andrzej Perkowski, Łukasz Prokorym, Sebastian Putra, Agnieszka Rzeszewska, Mateusz Sawicki, Katarzyna Siemieniuk, Marek Tyszkiewicz, Konrad Zieleniecki.

Przeciw: 0

Wstrzymał się od głosu: Maciej Biernacki

Brak głosu: 0

Śmierć i pamięć o zmarłych została uprzedmiotowiona, sprowadzona do makabrycznego biznesu, a miejsce pochówku stało się skomercjalizowanym gruntem odpłatnie wynajmowanym na 20 lat, za cenę wyższą, niż np. naliczany żywym podatek od nieruchomości za mieszkanie w bloku.

By poznać kulisy cmentarnego biznesu grupy rządzącej Białymstokiem i wyjaśnić z czego wynika ta praktyka, skierowaliśmy pytania w trybie informacji publicznej do administracji Truskolaskiego. W szczególności chodzi o wyjaśnienie co dzieje się z ciałami zmarłych po likwidacji grobów? Czy są przenoszone? Czy może utylizowane?

Ponadto z uwagi na uchwalony bezprecedensowy sposób traktowania zmarłych, a także znieważanie symboli religijnych (np. łamanie krzyży – fotografia tytułowa), zażądaliśmy od Tadeusza Truskolaskiego również kompleksowej informacji nt. zarządzania cmentarzem żydowskim w Białymstoku. Z czyich pieniędzy jest utrzymywany, jak traktuje się groby zmarłych Żydów, czy podobnie jak w przypadku chrześcijan pobiera się opłaty i likwiduje mogiły. Kwestie te wymagają wyjaśnienia i poinformowania opinii publicznej m.in. w związku z informacjami o wyjazdach Tadeusza Truskolaskiego do Izraela i potencjalnej możliwości podpisania porozumień w zakresie sposobu zarządzania cmentarzami.

W związku z zatwierdzoną uchwałą RM procedurą niszczenia nieopłaconych grobów poprosiliśmy administrację Tadeusza Truskolaskiego o odpowiedzi na poniższe pytania:

– Czy o likwidacji grobu informowana jest rodzina zmarłego? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie, to dlaczego?

– Jak długo trwa proces likwidacji nieopłaconego grobu bez nagrobka i jak długo trwa procedura likwidacji grobu z wystawionym nagrobkiem?

– Kto przejmuje likwidowane nagrobki (proszę o nazwę podmiotu/podmiotów) i do czego są wykorzystywane??

– Co dzieje się ze zwłokami z grobu likwidowanego po dwudziestu latach? Czy zwłoki są ekshumowane? Przenoszone? Utylizowane? Gdzie ostatecznie trafiają?

– Czy po likwidacji grobu wskutek niewniesienia opłaty, w ewidencji cmentarza jest utrzymywana informacja o zmarłym, który był pochowany na cmentarzu? Jeśli tak, to gdzie przechowywane są dane o zlikwidowanych grobach?

– Określenie kosztu utrzymania cmentarza żydowskiego za ostatnie 10 lat z podziałem na poszczególne lata (określenie kwot rocznych).

– Wskazanie źródeł finansowania wydatków na utrzymanie cmentarza z określeniem procentowego udziału wydatków UM Białystok, gminy żydowskiej, innych podmiotów (dane z podziałem na poszczególne lata za ostatnie 10 lat).

– Wskazanie czy UM Białystok pobiera indywidualne opłaty za utrzymanie grobów na cmentarzu żydowskim?

– Jakie są stawki opłat za utrzymanie grobów na cmentarzu żydowskim i za jaki okres? Jakie były wpływy z tytułu tych opłat w minionych 10 latach (proszę o podanie kwot za poszczególne lata).

– Co dzieję się z grobami żydowskimi, za które nikt z rodziny nie wnosi opłat?

– Czy jakieś groby żydowskie były likwidowane? Jeżeli tak, to jak wygląda procedura likwidacji żydowskiego grobu?

– Jakie organizacje, obiekty i wydarzenia żydowskie są corocznie finansowane lub współfinansowane przez UM Białystok? Proszę o dane z ostatnich 10 lat z podziałem na poszczególne lata.

– Jakie nieruchomości na terenie administrowanym przez UM Białystok są własnością gminy żydowskiej lub innej organizacji żydowskiej? Proszę o tabelaryczny wykaz wraz z informacją o dacie przekazania/sprzedaży.

– Czy w związku z wyjazdami Tadeusza Truskolaskiego do Izraela, prezydent Białegostoku podpisał z władzami tego państwa lub żydowskimi organizacjami umowy/porozumienia dotyczące cmentarza żydowskiego w Białymstoku? Jeśli tak, to proszę o ich udostępnienie.

Grupa Truskolaskiego nie udzieliła odpowiedzi na postawione pytania. Zdawkowo podała jedynie, że na terenie administrowanych cmentarzy nie było likwidacji grobów.

Podejrzewamy, że uchwalony przez KO i PiS bezprecedensowy regulamin likwidacji grobów, dehumanizujący godność i pamięć o zmarłych oprócz wymiaru czysto biznesowego (ponowne komercyjne zagospodarowanie pozyskanych miejsc grzebalnych) może mieć związek z ideologią talmudyczną nieuznającą zmarłych nie-Żydów za ludzi.

Okazuje się, że według żydowskiego Talmudu nie-Żydzi to zwierzęta w ludzkich ciałach. W ideologii talmudycznej ciała zmarłych chrześcijan są niczym więcej niż padliną. Określa się je nienawistną naz­wą pegarim, używaną w kodeksie sakral­nym w przypadku mowy o trupach bezbożników albo zwierząt. Z kolei w przypadku zmarłych Żydów religijnie nazywa się ich metim. Szulchan aruch nakazuje mówić o zmarłych chrześcijanach nie inaczej, jak o zdechłych zwierzętach. Źródło: Talmud, traktat Aboda stara 21a, Tosefta i traktat Keritot 6b.

Na marginesie warto nadmienić, że współczesnym odniesieniem do talmudycznego ideologicznego różnicowania statusu śmierci chrześcijanina i Żyda są np. wypowiedzi Barbary Engelking-Boni na temat śmierci w czasie II wojny światowej. W jej opinii „Dla Polaków śmierć to była kwestia biologiczna, naturalna, śmierć jak śmierć. Dla Żydów to była tragedia, dramatyczne doświadczenie, metafizyka”.

W świetle polskiego prawa takie interpretacje statusu śmierci człowieka niebędącego Żydem są bez wątpienia mową nienawiści, a np. ostentacyjne łamanie krzyży na likwidowanych grobach oprócz znieważania pamięci o zmarłym stanowi znieważenie symboli religijnych.

Będziemy interweniować w sprawie nieudostępnienia informacji publicznej.

W kontekście nadesłanego pisma o nielikwidowaniu grobów apelujemy do Tadeusza Truskolaskiego i grupy KO-PiS, o niezwłocznie naprawienie zniszczonego krzyża na grobie śp. Jadwigi Koszelow i przywrócenie pamięci o zmarłej poprzez ponowne zamontowanie zdjętej tabliczki (w internetowej bazie danych należy poprawić błędne nazwisko Koszelew na prawidłowe Koszelow).

Źródło: https://slonecznystok.pl