Dzień: 2013-03-02

ŻYDOWSCY KACI NKWD

befbd6f03e8a4b1d3d9e02ce48320d7c,13,0ZBRODNIE ŻYDOWSKICH ENKAWUDZISTÓW TEMATEM OPRACOWAŃ WYBITNYCH POLSKICH HISTORYKÓW

Negowanie znaczenia roli Żydów w służbie NKWD jest sprzeczne z podstawowymi faktami ustalonymi przez historyków. Prof. Andrzej Paczkowski sformułował tę tezę jako „nadreprezentacją Żydów w UB”. Jednoznacznie pisze o „nadreprezentatywności Żydów w UB” inny czołowy historyk IPN-owski dr hab. Jan Żaryn w swym opracowaniu „Wokół pogromu kieleckiego” (Warszawa 2006, s. 86).

 

O bardzo niefortunnych dysproporcjach, wynikających z nadmiernej liczebności Żydów w UB, pisali również niejednokrotnie dużo rzetelniejsi od Grossa autorzy żydowscy, np. Michael Chęciński, były funkcjonariusz informacji wojskowej LWP, w wydanej w 1982 r. w Nowym Jorku książce „Poland. Communism, Nationalism, Anti-semitism” (s. 63-64). Continue reading „ŻYDOWSCY KACI NKWD”

Śpij spo­koj­nie Pol­sko – SB, WSI, MO, ZO­MO, BOR i LWP czu­wa

okladkaMi­ro­sław Ko­kosz­kie­wicz
Źródło: warszawskagazeta.pl

„Nie­pod­le­gła i su­we­ren­na” III RP po­sta­wi­ła na do­świad­czo­nych funk­cjo­na­riu­szy spraw­dzo­nych w 1982 ro­ku, czy­li w sta­nie wo­jen­nym oraz wcze­śniej w cza­sach sta­nia na stra­ży wła­dzy lu­do­wej na­rzu­co­nej nam przez „przy­ja­ciół Mo­ska­li”. Tym oto spo­so­bem ryn­kiem za­wład­nę­li ko­mu­ni­stycz­ni re­sor­to­wi chłop­cy spraw­dze­ni i za­har­to­wa­ni wier­ną służ­bą w SB, MO, ZO­MO, WSI, LWP i BOR.

Ostat­nio bez więk­sze­go echa prze­mknę­ły przez me­dia pew­ne z po­zo­ru tyl­ko ma­ło istot­ne in­for­ma­cje. Oka­za­ło się, że od no­we­go ro­ku kan­ce­la­rii pre­zy­den­ta nie chro­nią już funk­cjo­na­riu­sze BOR, lecz pry­wat­na fir­ma ochro­niar­ska Be­sma Se­cu­ri­ty. Do­cie­kli­wych i cie­kaw­skich po­wia­da­miam, że wraz z tą in­for­ma­cją stro­na in­ter­ne­to­wa agen­cji ochro­ny prze­sta­ła dzia­łać i po­ja­wił się jak­że wy­mow­ny ko­mu­ni­kat: „stro­na w prze­bu­do­wie”, nie my­lić z kam­pa­nią pro­pa­gan­do­wą PO: „Pol­ska w bu­do­wie”. Continue reading „Śpij spo­koj­nie Pol­sko – SB, WSI, MO, ZO­MO, BOR i LWP czu­wa”

Rząd wskrzesza psychiatrię represyjną?

ffffffGdy już wydaje się, że śruba jest dokręcona mocno zawsze okazuje się, że da się ją dokręcić bardziej. Środowiska opozycyjne a także prawnicy i psychiatrzy sa zdumieni planem wprowadzenia nowego prawa pozwalającego na przymusowe leczenie psychiatryczne osób, które nie popełniły żadnego przestępstwa.

O rzekomych planach rządu informuje „Gazeta Polska Codziennie”. Według dziennikarzy tej gazety to co planuje rząd to psychiatria represyjna. Continue reading „Rząd wskrzesza psychiatrię represyjną?”

Wyborcza atakuje „czcicieli” Żołnierzy Wyklętych: „antydemokraci” i „bojówkarze”

Wyborcza atakuje "czcicieli" Żołnierzy Wyklętych: "antydemokraci" i "bojówkarze" - niezalezna.pl

foto: Krzysztof Sitkowski/Gazeta Polska

„Skrajni nacjonaliści”, „judeosceptycy”, „bojówkarze” i „antydemokratyczna prawica” – tak zastępca Adama Michnika Jarosław Kurski opisuje dziś w „Gazecie Wyborczej” Polaków, którzy wyszli wczoraj na ulice swoich miast oddać hołd bohaterskim „Żołnierzom Wyklętym”. Portal niezalezna.pl publikuje zdjęcia tych „faszystów”, „antysemitów” i „wrogów demokracji”. Continue reading „Wyborcza atakuje „czcicieli” Żołnierzy Wyklętych: „antydemokraci” i „bojówkarze””

Spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem

Michalkiewicz3Oddział Białystok Stowarzyszenia KoLiber oraz Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego przy szczególnym udziale i wsparciu Pana Grzegorza Zubrzyckiego ma zaszczyt zaprosić na spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem. Spotkanie będzie miało charakter rozmowy z gościem w której będą poruszane najważniejsze tematy dotyczące Polski i wydarzeń bieżących.

Stanisław Andrzej Michalkiewicz jest polskim prawnikiem, nauczycielem akademickim, eseistą, publicystą i autorem książek o tematyce społeczno-politycznej. Był działaczem opozycji w PRL, a także współzałożycielem Unii Polityki Realnej.

Jest także wykładowcą w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

WSTĘP WOLNY